DOKUMENTI

5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine PERUŠIĆ

Na temelju članka 75. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 13. Statuta Općine Perušić (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 11/09), te Odluke o izradi 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Perušić (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 14/11, 8/12),  Općinsko vijeće Općine Perušić, na 41.  sjednici  održanoj dana 15. ožujka 2013. godine, donijelo je
 
O D L U K U 
o donošenju
5. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine
PERUŠIĆ 
 
0. OPĆE ODREDBE
 
Članak 1. 
 
(1) Ovom Odlukom donose se 5. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Perušić (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o., tijekom 2012 - 2013. godine.
 
Članak 2.
 
(1) Ovim 5. Izmjenama i dopunama Plana utvrđuju se izmjene važećeg Plana i to s namjerom:
a) korekcija i ažuriranje stanja građevinskih područja svih naselja,
b) utvrđivanje proširenja poslovne zone Perušić (Konjsko Brdo),
 
(2) Iz zakonskih obveza, analize planskog rješenja, dostavljenih mišljenja te donesenih odluka utrvđena je potreba:
a) usklađenje Plana s Prostornim planom županije,
b) prikaz plana na novim topograskim kartama u mjerilu 1:25000,
c) usklađenje s drugim relevantnim propisima i zakonima,
d) utvrđivanja zona za zarvoj sporta, rekreacije i turizma uz akumulaciju Kruščica,
e) utvrđivanje ovog naselja Varoš (od dijela naselja Kvarte),
f) korekcije granica naselja,
 
(3) Analogno stavcima (1) i (2)ove Odluke, u 5. Izmjenama i dopunama Plana izvršene su i nužne korekcije i pojašnjenja tekstualnih odredbi Plana koje se u pravilu svode na:
a) korekcije odredbi o uvjetima građenja građevina,
b) odredbe o metodama korištenja obnovljivih izvora energije,
c) korekcije odredbi o zaštiti krajobraza,
d) korekcije odredbi o zaštiti kulturne baštine,
e) odredbe – smjernice za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU)
 
te i druge manje nužne korekcije odredbi za provođenje Plana.
 
(4) Obuhvat 5. Izmjena i dopuna Plana identičan je granici općine Perušić koja je prikazana na svim kartografskim prikazima Plana u mjerilu 1:25.000. 
 
Članak 3. 
 
(1) Plan iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i sastoji se od:
 
I.OSNOVNI DIO PLANA
I.1.TEKSTUALNI DIO 
 
I.2.GRAFIČKI DIO
KARTOGRAFSKI PRIKAZI u mjerilu 1:25.000:
 
1. KORIŠTENJE  I NAMJENA POVRŠINA 
2.1.KORIŠTENJE  I NAMJENA POVRŠINA 
2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 
2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
- KORIŠTENJE VODA – UREĐENJE VODOTOKA I VODA
2.4. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
- VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
3.1.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
3.2.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
 
U mjerilu 1:5000 – Građevinska područja naselja
 
4.3.Donji Kosinj (karta u 2 dijela – 4.3.a i 4.3.b)
4.8.Kosa Janjačka (karta u 2 dijela – 4.8.a i 4.8.b)
4.9.Krš
4.10. Kvarte
4.11. Lipovo Polje (karta u 2 dijela – 4.11.a i 4.11.b)
4.13. Mezinovac
4.14. Perušić
4.15. Prvan Selo
4.16. Studenci
4.18. Varoš
4.19. Mlakva
 
II.OBVEZNI PRILOZI PLANA
 
 
(2)Korištenje i namjena prostora, u okviru kojih su određene i površine javnih i drugih namjena, razgraničene su i označene bojom i planskim znakom sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova. 
 
(3)Razgraničenja površina prikazana kartografskm prikazima Plana u mjerilu 1:25000 i 1:5000 utvrđena su načelno, pri čemu će točno razgraničenje gradivih površina (sukladno namjeni i drugim specifičnim karakteristikama), te infrastrukturnih koridora, koridora javnih prometnih površina i drugih površina  prikazanih na kartografskim prikazima ovog Plana (napose u mjerilu 1:5000), biti određeno detaljnim geodetskim snimcima i prostornim rješenjima u fazi izrade projektne dokumentacije (u ovisnosti o namjeravanom zahvatu u prostoru), a konačno utvrđeno aktima za gradnju.
 
I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
 
Članak 4. 
 
(1)U članku 7., u stavku (1), podstavak c) mijenja se i glasi:
 
"(c)Površine za razvoj i uređenje izvan naselja na kojima nije predviđeno građenje:
Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – vrijedno obradivo tlo (P1)
Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – ostala obradiva tla (P2),
Šuma isključivo osnovne namjene/gospodarska (Š1) 
Šuma isključivo osnovne namjene/zaštitne šume (Š2)
Vodene površine - vodotoci,  akumulacije (V)
Površine infrastrukturnih sustava (IS)
Groblje (G)."
 
(2)U članku 7., u stavku (4), u točki A2. ŽELJEZNIČKI PROMET drugi podstavak mijenja se i glasi:
Magistralna glavna željeznička pruga od značaja za međunarodni promet M604 – Oštarije-Gospić-Knin-Split Predgrađe (sa službenim stajalištima u Studencima i na kolodvoru Perušić)
 
Članak 5.
 
(1)U članku 9., stavak (8) mijenja se i glasi:
 
"(8)Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, za izdvojene dijelove građevinskog područja naselja (izgrađene pojedinačne zgrade, dijelovi naselja ili cijela naselja koja su ovim Planom pod drugim režimima korištenja prostora (planirana akumulacija Kosinj i koja zbog toga nisu prikazana na kartografskim prikazima građevinskih područja na katastarskim kartama u mjerilu 1:5000), a temeljem odredbi članka 2. stavak 1, točke 1.2. i 1.3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, omogućavaju se svi oblici gradnje i uređenje zgrada, građevina i prostora kao i na građevinskim područjima (prikazanim i određenim na katastarskim kartama u mjerilu 1:5000), do veličine 400 m2 građevinske bruto površine (GBP) za stambene i stambeno poslovne zgrade odnosno do 600 m2 GBP za zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti. Ova odredba vrijedi do trenutka realizacije planom određene namjene ili režima korištenja prostora na kojem se ovaj oblik izgradnje nalazi. Ova odredba ne važi za neizgrađene i neuređene prostore za koje je sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji potrebno izraditi provedbeni dokument prostornog uređenja (UPU/DPU)."
 
Članak 6. 
 
(1)U članku 10., stavak (1) mijenja se i glasi:
 
"(1)Građevinska područja naselja iz članka 9. ovih Odredbi obuhvaćaju: 
područja isključivo stambene namjene predviđena za izgradnju individualnih stambenih (jednoobiteljskih / višeobiteljskih) i višestambenih zgrada građenih na samostojeći odnosno dvojni način.
područja mješovite namjene pretežito stambeno-poslovnog ili poslovno-stambenog tipa  s korištenjem prostora za potrebe stanovanja kao osnovne funkcije (individualne stambene i višestambene zgrade) uz mogućnost smještaja pratećih sadržaja stanovanja koji ne zahtijevaju posebne zone i ne utječu negativno na kvalitet življenja u naselju, kao što su: obrazovni, zdravstveni, kulturni, vjerski, sportsko-rekreacijski, poslovni, trgovački, turistički i ugostiteljski sadržaji, servisno-zanatski sadržaji, uključivo manje poslovne i gospodarske sadržaje te pojedinačne radne sadržaje komplementarne osnovnoj namjeni. Unutar ovih površina uključene su i potrebne prometne i komunalne površine, zgrade građevine i uređaji, te uređene i zaštitne zelene površine. 
područja mješovite namjene u formi obiteljskih gospodarstava (individualne jedoobiteljske stambene zgrade) u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje (uključivo uobičajenog uzgoja stoke)  i seoskog turizma."
 
Članak 7. 
 
(1)U članku 11., mijenja se stavak (1) koji glasi:
 
"(1)Uređenje prostora građevinskih područja naselja i i izdvojenih dijelova naselja odnosno izdvojenih dijelova građevinskoh područja naselja drugih namjena, utvrđuje se aktima za građenje koji su ishođeni na temelju odredbi ovog Plana odnosno na temelju odredbi provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU / DPU)."
 
(2)U članku 11., stavci (3) i (4) brišu se.
 
Članak 8. 
 
(1)Članak 12.,  mijenja se i glasi:
 
"(1)Svaka građevna čestica treba imati direktan kolni pristup s prometne površine. Ukoliko na građevinsku česticu nije moguće osigurati direktan kolni pristup, isti se može izvesti i posredno preko drugih čestica minimalne širine 3,50 m i max. dužine 50,0 m. Ovakav posredni pristup može se predvidjeti samo za individualne stambene zgrade (isključivo stambene ili stambeno – poslovne namjene) pri čemu isti mora biti sastavni dio čestice za koju se ostvaruje pristup.
 
(2)Općenito, gradnji zgrada i građevina na gradivim površinama unutar obuhvata Plana svih urbanih zona može se pristupiti samo na uređenim građevnim česticama što podrazumijeva da su za iste ispunjeni slijedeći uvjeti: 
površine i dimenzije određene kao minimalne za ciljanu namjenu;
oblika pogodnog za gradnju;
direktan kolni pristup s prometne površine;
mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu - sustav javne odvodnje, vodoopskrbni sustav i elektroenergetsku mrežu;
 
(4) Iznimno od odredbi iz stavka 2 ovog članka, ako sustavi komunalne infrastrukture nius izgrađeni kao minimalni uvjeti koje građevna čestica mora ispunjavati su:
površina i dimenzije određene kao minimalne za ciljanu namjenu;
oblika pogodnog za gradnju;
direktan kolni pristup s prometne površine
 
pri čemu se: 
sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda mora riješiti lokalno putem lokalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa ispustom u prirodni recipijent na za to najpogodnijem mjestu (putem upojnih bunara ili u vodotok). Ako se radi o individualnoj stambenoj (stambeno-poslovnoj zgradi) sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda može se riješiti pomoću vodonepropusnih sabirnih jama (bez ispusta i preljeva) kojeu je nakon izgradnje sustava javne odvodnje potrebno napustiti i odvodnju riješiti priključkom na spomenuti sustav javne odvodnje. Ovo se odnosi samo za dijelove općine u kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje. Oborinske vode mogu se izravno upuštati u tlo;
način opskrbe pitkom vodom individualnih stambenih zgrada (do trenutka kada je moguće izvršiti priključak na vodoopskrbni sustav općine) rješava putem odgovarajućih spremnika ili bunara / pumpi čiju je kvalitetu vode potrebno kontinuirano nadzirati. Sve ostale zgrade drugih osnovnih namjena (poslovnih, javnih i društvenih itd.) moraju imati priključak na vodoopskrbni sustav općine.
način opskrbe električnom energijom (do trenutka priključka na javni elektroenergetski sustav) omogućava putem korištenja obnovljivih izvora energije (sunce / vjetar), te pomoću agregata, pri čemu isti ne smiju svojim radom štetno utjecati na život i rad u susjednim zgradama (razina buke mora biti unutar propisima dozvoljenih vrijednosti).
 
(5) U slučaju formiranja novih građevnih čestica na način da se od postojeće katastarske čestice dio mora priključiti prometnoj površini ili osigurati za formiranje nove čestice za infrastrukturne građevine, moguće je odstupanje od minimalno dozvoljene površine građevnih čestica do najviše 5%. 
 
(6) Iznimno, u slučaju da se od formiranih odnosno postojećih građevnih čestica čije su površine veće od maksimalno Planom dozvoljenih dio mora priključiti prometnoj površini ili ga izdvojiti za formiranje nove čestice za infrastrukturne građevine, Planom se ne određuje obveza promjene parcelacije kojom bi se ispunio uvjet o maksmalnim površinama građevne čestice određene ovim Odredbama u ovisnosti o namjeni.
 
(7) Za sve građevine koje je moguće graditi, rekonstruirati i održavati unutar obuhvata Plana omogućava se umjesto zadnje etaže potkrovlja (Pk), izgradnja uvučene etaže. Uvučena etaža, je najgornja etaža zgrade, oblikovana ravnim krovom, uvučena od linije uličnog pročelja zgrade etaža ispod za najmanje 3 m, visine maksimalno dozvoljene u ovisnosti o namjeni etaže (visina ne uključuje slojeve ravnog krova) i čiji vanjski horizontalni gabarit iznosi najviše 75% površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih etaža zgrade. Uvučena etaža ne može imati galeriju. Uvučena etaža zamijenjuje potkrovlje.
 
(8) Iznimno, unutar obuhvata provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU / DPU), načini i uvjeti pristupa s prometnih površina (min širine, max. dužine itd.) te razine komunalne opremljenosti građevnih čestica biti će određene navedenim planovima."
 
Članak 9. 
 
(1)Iza članka 12., dodaje se novi članak 12a. koji glasi:
 
"(1) Nužan uvjet za građenje i uređenje unutar građevinskih područja naselja, izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja je uređena građevna čestica, temeljem odredbi iz članka 126, stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji." 
 
(2) Za potrebe ishođenja potrebnih akata za gradnju temeljem odredbi ovog Plana, uređenom građevnom česticom smatra se ona koja se nalazi u sklopu uređenog dijela građevinskog područja naselja što znači da:
a) ima oblik i površinu koja je pogodna za gradnju, 
b) ima direktan pristup sa izgrađenih / postojećih prometnih površina, 
c) ima mogućnost direktnog priključka na komunalnu infrastrukturu i 
d) se ne nalazi unutar površina za koje je ovim Planom određena obveza izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU) osim prostora obuhvata izrade UPU Perušić (obuhvaća i dijelove naselja Prvan Selo).
 
(3) Pod pojmom "oblikom i površinom koja je pogodna za gradnju" podrazumijeva se da čestica ima površinu i dimenzije minimalno onolike koliko je ovim Planom propisano da je potrebno za mogućnost uređenja i gradnje odnosno kako je to određeno u članku 18. ovih Odredbi.
 
(4) Pod pojmom "direktan pristup sa izgrađenih / postojećih prometnih površina" podrazumijeva se da građevna čestica neposredno graniči s česticom postojeće / izgrađene prometne površine kojom upravlja ili ju održava nadležna institucija jedinica lokalne ili županijske samouprave a što se utvrđuje uvidom u katastarski plan i uvidom na terenu, sukladno članku 17. stavak 4. podstavak a) ovih Odredbi.
 
(5) Pod pojmom "mogućnost direktnog priključka na komunalnu infrastrukturu" podrazumijeva se da se u neposrednoj blizini nalazi izgrađena komunalna infrastruktura na koju je moguć direktan priključak i to najmanje na elektroenergetski sustav. Iznimno, ako elektroenergetska mreža nije izgrađena do same čestice onda mora postojati prostorna i svaka druga mogućnost da se ona izvede, primarno u sklopu koridora i čestica prometnih površina, sukladno članku 67. stavak (6) podstavak a) ovih Odredbi."
 
Članak 10.
 
(1)U članku 13., stavak (3) mijenja se i glasi:
 
"(3)Iskazane visine za naprijed navedene tipove izgradnje uključuju mogućnost izgradnje podruma i / ili suterena i potkrovlja u skladu s člankom 21. ovoh Odredbi." 
 
(2)U članku 13., stavak (4) mijenja se i glasi:
 
"(4)Minimalna tlocrtna površina građevine za pojedine tipove izgradnje iznosi:
samostojeće građevine 60 m2, 
dvojne (poluugrađene) građevine (dio dvojne građevine) 50 m2, 
skupne (ugrađene) građevine (dio niza) 40 m2." 
 
Članak 11.
 
(1)Članak  21., mijenja se i glasi:
 
"(1)Jednoobiteljske i višeobiteljske (stambene ili  stambeno-poslovne) građevine mogu se, ovisno o veličini građevne čestice i lokacije u prostoru, graditi s dvije (prizemlje s potkrovljem – P+Pk) ili tri (prizemlje, kat i potkrovlje – P+1+Pk) nadzemne etaže, odnosno četiri nadzemne etaže (P+2+Pk - iznimno za naselje Perušić, kao središte Općine).
 
(2) Dozvoljena visina građevine iz stavka (1) ovog članka iznosi najviše: 
- za građevine s dvije nadzemne etaže (P+Pk) 6,0 m (na ravnom terenu) odnosno 7,5 (na kosom terenu);
- za građevine s tri nadzemne etaže (P+1+Pk) 9,0 m (na ravnom terenu) odnosno 10,5 (na kosom terenu);
- za građevine s četiri nadzemne etaže (P+2+Pk) 12,5 m (na ravnom terenu) odnosno 13,5 (na kosom terenu). 
 
(3) U svim građevinama iz stavke (1) ovog članka može se predvidjeti gradnja podruma / suterena u ovisnosti o terenu na kojem se grade. 
 
(4) Krovišta su u pravilu kosa, nagiba 25o – 45o,  a pokrov treba biti uobičajen za ovo podneblje i krajobrazna obilježja (lim, biber crijep i dr.).
 
(5) Visina izgradnje za zgrade unutar zaštićenih ruralnih cjelina, odnosno uz pojedinačne zgrade zaštićene kao kulturna dobra, odredit će se prema članku 86. ovih Odredbi, odnosno provedbenim dokumentima prostornog uređenja (UPU/DPU) i Konzervatorskom studijom, pri čemu visina u pravilu ne smije značajno odskakati od visine susjednih okolnih zgrada u neposrednom okolišu (susjedne čestice) prostora na kome se realizira nova izgradnja (interpolacija ili zamjenska zgrada)."
 
Članak 12.
 
(1)U članku 23., stavak (2) mijenja se i glasi:
 
"(2)Pomoćnim zgrade smatraju se: garaže, spremišta, drvarnice, nadstrešnice, ljetne kuhinje i sl.  Pomoćne građevine koje je moguće graditi na građevnim česticama (uz zgradu osnovne namjene) su građevine koje su u funkciji zgrade osnovne namjene i definirane su u članku 2. u točkama 1. – 3. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima. Način gradnje ovakvih građevina i njihov položaj isti je kao i za pomoćne zgrade na građevnoj čestici."
 
(2)U članku 23., stavak (4) mijenja se i glasi:
 
"(4)Manjim poslovnim zgrada, ukupne građevinske bruto površine (GBP) do 200 m2, obuhvaćaju se slijedeće djelatnosti:
tihe i čiste djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš, opasnosti od požara i eksplozije: različite kancelarije, uredi, biroi, ateljei i druge slične djelatnosti, pogoni sa čistim i tihim tehnološkim postupcima, obrtničke (servisno-zanatske), ugostiteljske (bez glazbe na otvorenom), trgovačke, prerađivačke, uslužne i slične djelatnosti;
 
djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagađenja okoliša: automehaničarske i limarske radionice, kovačnice, bravarije, stolarije, pilane, male klaonice, lakirnice, klesarske radionice, izrada plastike, veći ugostiteljski pogoni s glazbom, disco, streljane i sl."
 
Članak 13.
(1)U članku 25., stavak (1) mijenja se i glasi:
 
"(1)Unutar građevinskog područja, za gradnju i razvoj naselja, u skladu s mjesnim uvjetima i prilikama mogu se graditi i manji poslovni sadržaji ukupne građevinske bruto površine (GBP) do 200 m2 (unutar stambene ili zasebne zgrade, odnosno na stambenoj ili zasebnoj čestici) neophodni za svakodnevni život (male pekarnice, prerada, dorada i obrada prehrambenih i mesnih proizvoda, drveta, metala, kamena, plastike i sl., servisi – kućanski aparati, vozila, poljoprivredni strojevi i sl., opskrba, skladišta i dr.) pod slijedećim uvjetima:"
 
(2)U članku 25., stavak (3) mijenja se i glasi:
 
"(3)Poslovne građevine (ostalih) sadržaja i djelatnosti a koje nisu kompatibilne sa stambenom namjenom i koje prelaze maksimalno dpzvoljenu građevinsku bruto površinu (GBP) od 200 m2, te zahtijevaju veće površine čestica od onih utvrđenih u članku 14. ovih Odredbi, izgrađivati će se u sklopu izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske i poslovne namjene." 
 
Članak 14.
 
(1)Iza članka 63., dodaje se novi članak 63.a koji glasi:
"(1)Za potrebe uređenja i aktivnog korištenja Planom predviđenih zona razvoja sadržaja sporta, rekereacije ugostiteljstva i turizma u naseljima Malo Polje, Kaluđerovac i Mlakva, Planom se predviđa mogućnost izgradnje sustava žičara (kabinskih ili na principu otvorenih sjedečnica), kako je to vidljivo na kartografskom prikazu 2.1. "Korištenje i namjena površina – Promet i elektroničke komunikacije", te na kartografskim prikazima građevinskih područja naselja 4.5. Kaluđerovac, 4.12. Malo Polje i 4.19. Mlakva.
 
(2)Planska trasa je trasa u istraživanju i projektnom dokumentacijom u faz ishođenja akata za građenje moguće je predložiti i utvrditi i drugačiju trasu od planske, glavno da je ista sukladna važećim propisima i mišljenjima nadležne uprave šuma.
 
Članak 15.
 
(1)U članku 65., stavak (6) mijenja se i glasi:
 
"(6)Sukladno članku 5. stavak 2. Zakona o cestama Planom se osigurava zaštitni pojas autoceste Zagreb – Split ("A1") u iznosu od 40 m (s obje strane mjereno od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste) unutar kojeg je u pravilu zabranjeno planiranje i izvođenje građevina visokogradnje (gradnja poslovnih, stambenih i drugih zgrada), već samo građevina za potrebe autoceste te građevina komunalne infrastrukture (prometnice, podzemno vođenje vodova i sl.), te uređenje zaštitnih zelenih površina. U pravilu  zabranjeno je  poduzimati bilo kakve radove ili radnje bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom ako bi ti radovi ili radnje mogle nanijeti štetu javnoj cesti, kao i ugrožavati ili ometati promet na njoj te povećati troškove održavanja te javne ceste. U suglasnosti se određuju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji. Iznimno gradnja je moguća u slučaju drugih prostornih ograničenja i uz pisanu suglasnost pravne osobe koja upravlja javnom cestom (Hrvatskih autocesta d.o.o.) a koje se izdaje na temelju dostavljenog idejnog rješenja planiranog zahvata."
 
Članak 16. 
 
(1)Članak 67., mijenja se i glasi:
 
"(1)Sve prometne površine unutar građevinskog područja s kojih se direktno pristupa na građevne čestice (ili je njihova izgradnja uvjet za proglašenje čestice unutar građevinskog područja naselja građevnom česticom), moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogućuje vođenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sistem izgrađenih prometnica.
 
(2)Pristup na građevnu česticu treba biti takav  tako da se ne ugrožava promet.
 
(3)Za potrebe nove izgradnje na neizgrađenom dijelu građevinskog područja koje se širi uz državnu ili županijsku cestu treba osnivati zajedničku sabirnu cestu preko koje će se ostvarivati direktan pristup na prometnu površinu više kategorije, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadležne institucije ili tijela.
 
(4)Unutar i uz koridore prometnica županijske i lokalne razine, kao i nerazvrstanih cesta mogu se izgrađivati prateće uslužne zgrade i građevine za potrebe prometa. To se odnosi na benzinske postaje i prateće sadržaje (servisi, ugostiteljstvo i sl.), ali ne obuhvaća ugostiteljsko-turističke zgrade. Navedene prateće uslužne zgrade i građevine iz ovog stavka moguće je graditi i izvan građevinskog područja. Predmetna izgradnja i uređivanje prostora realizira se prema smjernicama iz članka 54 ovih Odredbi, uz prethodnu suglasnost mjerodavne institucije koja vodi brigu o predmetnoj problematici. Prilikom projektiranja realizacije takve lokacije treba primjeniti sve Zakonom predviđene uvjete zaštite okoliša i prometno-sigurnosna pravila, uključivo zaštitu od požara i eksplozije. 
 
(5)Prometna površina, kako je određena u članku 2. u stavku 1. u točki 20. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u duhu odredbi ovog Plana predstavlja javno dostupnu površinu namijenjenu za kretanje osoba ili vozila i koja se Planom smatra prometnicom (ulicom), bilo da je postojeća ili koja će se tek formirati.
 
(6)Kao prometna površina (koja se u duhu odredbi ovog Plana određuje kao jedan od uvjeta za utvrđivanje da li je neka čestica uređena građevna čestica ili ne), može se smatrati:
a) ona izgrađena / postojeća javno dostupna prometna površina (ulica, cesta, put) s jasno određenim koridorom tj. regulacijskim pravcem (česticom) provedenom u katastarskom planu i kojom je moguće odnosno planirano kretanje motornih vozila;
b) u slučaju da je planirana, za nju ishođeni akti za gradnju (utvrđen regulacijski pravac) i temeljem njih provedena parcelacija zemljišta provedena u katastru;
c) iznimno, javno dostupna prometna površina koja nije evidentirana u katastru niti zemljišnim knjigama, a postoji u naravi, i njom upravlja i održava ih gradska samouprava temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu te članka 124. Zakona o cestama."
 
(7) Iznimno, u izgrađenim dijelovima naselja gdje je širina čestica prometne površine (ulice, ceste, puta ili sl.) uža od ovim Planom određene kao minimane, na mjestima gdje je to prostorno moguće potrebno je pomicanjem ograda građevinskih čestica osigurati Planom nimimalni razmak za uređenje potrebnih površinskih elemenata prometne površine te izgradnju potrebne komunalne infrastrukure bez promjene vlasničkih prava dijelova čestica koji postaju dio prometne površine."
 
Članak 17.
 
(1)U članku 77., stavci (5) i (6) brišu se.
 
Članak 18.
 
(1)Iza članka 77., dodaje se novi članak 77a. koji glasi.
 
"(1) Općenito, ovim Planom omogućava se izgradnja uređaja, postrojenja i potrebne opreme za potrebe iskorištavanja obnovljivih izvora energije sukladno odredbama Prostornog plana županije Ličko - senjske i to:
vjetra,
sunca,
vode,
geotermalne energije
uz obvezu poštivanja uvjeta i odredbi danih u članku 119. Prostornog plana županije Ličko – senjske. 
 
(2) Za potrebe iskorištavanja energije vjetra putem izgradnje vjetroparkova velike snage, ovim Planom se omogućava istraživanje potencijala i utvrđivanje lokaliteta za njihovu izgradnju primarno na prostoru Konjsko Brdo – Kosa Janjačka, pri čemu se akti za njihovu izgradnju ishode temeljem odredbi Prostornog plana županije Ličko – senjske sukladno Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji (OEIK).
 
(3) Postavu vjetrogeneratora ne treba planirati na:
poznatim koridorima preleta ptica i šišmiša te u radijusu poznatih porodiljnih ili zimskih klonija šišmiša, te na lokacijama od iznimne važnosti za šišmiše (porodiljne i zimske kolonije) a koji su upisani u Popis međunarodno važnih područja za šišmiše (UNEP/Eurobats) – Samogradka pećina,
područjima ugrženih i rijetkih stanišnih tipova, te područjima ekološke mreže ukoliko su ciljevi očuvanja ugroženi i rijetki tipovi staništa odnosno staništa neophodna za opstanak ugroženih i rijetkih biljnih i životnjskih vrsta,
izvan zaštićenih ili za zaštitu predloženih dijelova prirode (temeljem Zakona o zaštiti prirode), te izvan krajobraznih vrijednosti prepoznatih u ovom Planu.
 
(4) Za potrebe lokalnog korištenja ili proizvodnje električne energije primarno za vlastite potrebe (sukladno Zakonu o tržištu električne energije, Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji, Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije), ovim se Planom omogućava izgradnja i postava manjih vjetrogeneratora u sklopu građevinskih područja naselja, izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja (ali i unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja), u sklopu građevnih čestica, pri čemu njihova postava mora biti takva da ne ugrožava rad i korištenje kako dijelova vlastite tako i susjednih građevnih čestica uz poštivanje navedenih te i drugih relevantnih propisa.
 
(5) U cilju iskorištavanja sunčeve energije, sustavi iskorištavanja su koji se ovim Planom dozvoljavaju su:
a) izgradnja solarnih parkova na principu fotonaponskih solarnih elektrana; 
b) pojedinačno iskorištavanje sunčeve energije putem:
pojedinačnih fotonaponskih  elemenata (elektrifikacije pojedinačnih zgrada) ili putem
niskotemperaturnih i srednjetemperaturnih kolektora (za ograničenu uporabu - grijanje vode, grijanje, hlađenje i ventilaciju u stambenim i drugim prostorima, te izravno za kuhanje, dezinfekciju i desalinizaciju).
Općenito, pri planiranju lokacija za korištenje sunčeve energije treba prvenstveno poticati postavljanje 
 
(6) Izgradnja solarnih parkova smještajem fotonaponskih elemenata direktno na teren (osnovni sadržaj / namjene zone ili čestice), moguća je:
izvan građevinskih područja naselja u obliku polja – poligona za iskorištavanje prirodnih sirovina čiji smještaj u prostoru mora biti u skladu s odredbama Prostornog plana županije Ličko – senjske (poštivanje zadanih ograničenja);
unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja primarno gospodarske namjene;
izvan zaštićenih ili za zaštitu predloženih dijelova prirode (temeljem Zakona o zaštiti prirode), te izvan krajobraznih vrijednosti prepoznatih u ovom Planu.
Izvan područja ugrženih i rijetkih stanišnih tipova, te područja ekološke mreže ukoliko su ciljevi očuvanja ugroženi i rijetki tipovi staništa odnosno staništa neophodna za opstanak ugroženih i rijetkih biljnih i životnjskih vrsta.
 
(7) Potrebna dokumentacija i potrebni pravni i drugi akti i suglasnosti za izgradnju solarnih parkova smještajem fotonaponskih elemenata direktno na teren, određeni su Pravilnikom o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji (OEIK). Projektnom dokumentacijom smislu smještaja u prostoru (naročito ako se solarni park planira izvan građevinskog područja naselja) potrebno je obvezno:
odrediti obuhvat zahvata;
riješiti sustav priključka postrojenja na elektroenergetski sustav (uključivo i vodove i potrebne energetske građevine – TS);
riješiti način priključka na prometni sustav;
dati mjere za sprječavanje negativnog utjecaja na okoliš,
i koju je potrebo izraditi sukladno relevantnim propisima.
 
(8) Obuhvat predloženog zahvata solarnog parka planiranog izvan građevinskog područja naselja koji potrebno je prije ishođenja lokacijske dozvole ugraditi u ovaj Plan u obliku površine za iskorištavanje prirodne sirovine kao osnove za ishođenje lokacijske dozvole. 
 
(9) Površina solarnog parka (obuhvat zahvata ili čestica), a koji se radi na način da se fotonaponski elementi postavljaju direktno na teren, ne može pokrivati više od 50% površine izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene (K).
 
(10)Najveća površina terena pokrivena fotonaponskim elementima iznosi 25% površine neto obuhvata samog polja solarnog parka (ne uključuje pristupne i rubne prometne površine). 
 
(11)Na prostoru solarnog parka - solarnih elektrana nije prihvatljivo:
skladištiti tvari štetne za okoliš (toksične tvari, hidraulična ulja, plinove, maziva, PVC materijale, materijale podložne koroziji i dr.);
odlagati i druge vrste otpada;
manipulaciju škodljivim tekućinama i plinovima, uljima i mazivima potrebno je obavljati uz mjere opreza, te provoditi sigurnosne mjere i mjere zaštite od požara; 
nužno je onemogućiti svako zagađivanje (posebice vodenih površina), kao i trenutno postupati u skladu sa Zakonskim odredbama u slučajevima havarije radnih strojeva, pogonskih sustava, istjecanja štetnih tekućina i plinova i sl.
 
(12)Na zaštićenim područjima temeljem Zakona o zaštiti prirode jedini prihvatljivi oblik iskorištavanje sunčeve energije je putem:
niskotemperaturnih i 
srednjetemperaturnih kolektora 
za ograničenu uporabu za potrebe pojedinačnih zgrada i sklopova.
 
(13)U smislu energetskog segmenta same građevine ili u funkciji proizvodnog postrojenja (snaga do max. 20MW), Planom se određuje mogućnost postave fotonaponskih elemenata (pored izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene) i u sklopu:
izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene, te
izdvojenih građevinskih područja izvan naselja sportsko – rekreacijske namjene
postavom na krovove građevina (velikogabaritne zgrade - hale, pogoni, dvorane, hoteli i dr.) ili natkrivanjem određenih sadržaja (parkirališta, neka vanjska igrališta i sl.) sukladno Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji (OEIK).
 
(14)Postava fotonaponskih elemenata na krovne plohe građevina bez akta za građenje sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima moguća je za postrojenja snaga do uključivo 30 kW (Grupa 1., tip postrojenja: a.2. prema katogorizaciji iz Pravilnika o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji).
 
(15)U cilju korištenja vodnog potencijala manjih vodotoka Planom se omogućava izgradnja i postava mini hidroelektrana (snage do 10 MWh) sukladno odredbama iz članka 119. Prostornog plana županije Ličko – senjske i Pravilniku o obnovljivim izvorima energije i kogeneraciji primarno na potezu označenom na kartografskom prikazu 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE – ENERGETSKI SUSTAV u mjerulu 1:25000.
 
(16)Priključak uređaja za iskorištavanje obnovljivih izvora energije iz ovog članka na javni elektroenergetski sustav ili izgradnja lokalne mreže za opskrbu izdvojenih cjelina (npr. "eko-sela", izdvojena gospodarstva i sl.) vrši se sukladno važećim propisima."
 
Članak 19.
 
(1) U članku 81., skraćenice "DEKK" mijenjaju se s "KK", a termin "distributivna elektronička komunikacijska infrastruktura" mijenja se s "kabelska kanalizacija",
 
Članak 20.
 
(1)U članku 84., stavci (1) i (2) mijenjaju se i glase:
 
 "(1)Na prostoru općine Perušić nalaze se slijedeći Zakonom zaštićeni dijelovi prirode:
u kategoriji parka prirode 
- Velebit (djelomično površine 6963,38 ha na prostoru općine)(br. reg. 337);
 
u kategoriji spomenika prirode – geomorfološki (SP-GM) - (u sklopu prostora Planom predviđenog za zaštitu u kategoriji značajni krajobraz -  Pećinski  park "Grabovača")  nalaze se:
SP-GM 1Amidžina pećina  (br. reg. 127);
SP-GM 2Medina pećina   (br. reg. 128);
SP-GM 3Samogradska pećina  (br. reg. 129);
te:
SP-GM 4Petrićeva pećina (br. reg. 243);
SP-GM 5Pećina Ledenica (br. reg. 240)
 
a koje se nalaze izvan prostora Planom predviđenog za zaštitu u kategoriji značajni krajobraz -  Pećinski  park "Grabovača". Ograničenja i dozvoljeni načini korištenja Zakonom zaštićenih dijelova prirode iz ovog stavka određeni su Zakonom i rješenjima o zaštiti.
 
(2) Pored zaštićenih dijelova prirode iz prethodnog stavka ovog članka, na prostoru općine Perušić nalaze se još i ovi pojedinačni dijelovi prirode koje je  vrijedno zaštititi:
geomorfološki (u kategoriji spomenik prirode)
 
SP-GM 6Pećina Kozarica(u sklopu Pećinskog parka "Grabovača")
SP-GM 7Pećina Tabakuša(u sklopu Pećinskog parka "Grabovača")
SP-GM 8Pećina Bezdanica
SP-GM 9Pećina Metlača
SP-GM 10Pećina Mala Ledenica
SP-GM 11Pećina Vršeljak
SP GM 12Pećina Kod  Ele
SP-GM 13Radina pećina
SP-GM 14Šimina pećina
SP-GM 15Sitvukova pećina
SP-GM 16Budina pećina
SP-GM 17Budina ledenica
SP-GM 18Laudonova pećina
SP-GM 19Jame bezdanice
SP-GM 20Konopljena pećina
SP-GM 21Pećina Vrilo
SP-GM 22Kavgine pećine
 
Pored navedenih, postoje još slijedeće špilje, pećine, jame i ponori Samograd 2, Budina špilja, Pavkuša, Kotao, Mizimovac, Dankova jama, Samogradić, Begovac.  Prostori i lokaliteti iz ovog stavaka (1) i (2) ovog članka prikazani su na kartografskom prikazu 3.1."UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – Područja posebnih uvjeta korištenja", u mjerilu 1:25000."
 
Članak 21.
 
(1) U članku 84., na kraju dodaju se novi stavci (6), (7), (8), (9)  i (10) koji glase:
 
"(6) U cilju zaštite većeg broja evidentiranih speleoloških objekata lociranih u prostoru sjeverno od zone značajnog krajobraza Pećinski park "Grabovača", te općenito prirodnog autohronog ličkog šumskog krajobraza u kontaktnom prostoru akumulacijskog jezera Kruščica, ovim Planom određuje se prostor ograničenog korištenja koji se mjerama ovog Plana štiti kao prirodni krajobraz. Navedeni prostor proteže se kroz naselja Malo Polje, Prvan selo, Kaluđerovac, Mezinovac, Klenovac, Sveti Marko, Mlakva, Studenci, Kvarte, Krš odnosno kako je to  prikazano na kartografskom prikazu 3.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA  u mjerilu 1:25000.
 
(7) Planske smjernice, mjere i uvjeti korištenja prostora prirodnog krajobraza te evidentiranih pojedinačnih dijelova prirode iz stavka (2) ovog članka su:
razvijanje svijesti o važnosti očuvanja osjetljivih kraških ekoloških sustava te educiranja i provođenja edukacije o svim prirodnim procesima koji djeluju u stvaranju i funkcioniranju kraških ekosustava;
očuvanje autohtone vegetacije i očuvanje biljnih zajednica i vodenih staništa;
zaštita voda koju treba provoditi na cijelom kraškom području, a najintenzivnije u blizini hidroloških objekata i u zonama iznad podzemnih tokova;
u špiljama očuvati sigovine, živi svijet, fosilne i druge nalaze;
ne mijenjati stanišne uvjete u špiljama njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini;
očuvanje povoljnih uvjeta (tama, vlažnost, zračnost) u špiljama;
organiziran posjet špiljama te edukacija posjetitelja o njihovoj važnosti i specifičnosti i općenito čuvanju flore i faune koja o njima ovisi;
aktivno i kontrolirano korištenje i posjet prostoru – razvoj edukacijsko – rekreativnih programa u prirodi uz naglasak na vrijednost netaknute prirode;
u zoni neposredne blizine speleoloških objekata nije dozvoljeno odlagati i ispuštati bilo kakav tekući i kruti otpad, ne zatrpavati ih, ne koristiti poljoprivredne i druge otrove, ne graditi zgrade i građevine u turističke svrhe;
osigurati zakonski ispravno (neškodljivo) zbrinjavanje otpada;
popularizacija speleologije i razvoj speleoturizma kao relativno nerazvijenog oblika turizma Republici u Hrvatskoj;
edukacija i upoznavnje stanovnika s važnošću očuvanja prirode za buduće generacije i pojmom održivog razvoja;
razvoj održivog turizma na temelju prirodnih i kulturnih vrijednosti te ponude lokalnih proizvoda u okviru tradicionalne poljoprivrede;
trasiranje i opremanje poučnih pješačkih, biciklističkih i trekking staza, spravama za vježbanje, igru i rekreaciju, informativnim tablama, signalizacijom i popratnim sadržajima;
stručno vođenje posjetitelja po parku;
uspostava efikasnog sustava nadzora zaštićenog područja."
 
(8) Izgradnja u zonama sporta i rekreacije javlja u vidu primarno uređenja komunikacija, staza, rekreacijskih puteva, vanjskih površina i igrališta te građevina sportsko-rekreacijske namjene ali i ugostiteljsko-turističkih, smještajnih kapaciteta kao popratna infrastruktura sportskih sadržaja. Detaljne mjere i načini uređenja izdvojenih građevinskih područja izvan naselja zona sportsko-rekreacijske namjene u prostora evidentiranog kao vrijedan prirodni krajobraz (zone Ra, Rb, Rc,  Rd i Re) odrediti će se  provedbenim dokumentima prostornog uređenja (UPU/DPU) sukladno smjernicama iz članka 101.a ovih Odredbi.
 
(9) Izgradnja zgrada osnovne namjene izvan Planom određenih zona izdvojenih građevinskih područja izvan naselja osnovne sportsko-rekreacijske namjene iz prethodnog stavka, nije dozvoljena, osim za potrebe izgradnje:
šumskih, lovačkih, lugarskih i drugih sličnih zgrada i građevina, te
izletišta i skloništa za izletnike i sl.
sukladno odredbama iz članka 50. odredbi za provođenje ovog Plana.
 
(10) U sklopu prostora evidentiranog kao vrijedan prirodni krajobraz prolazi stari Terezijanski put koji danas nije u funkciji te bi se kao takav trebao obnoviti  i vratiti u upotrebu te nadopuniti  turističku ponudu sa sljedećim sadržajima:
Manja odmorišta;
Punktovi s vodom za piće (česme);
Poučne staze – obilježavanje postojeće flore i faune informativnim tablama;
Povijesno-kulturna plastika (skulpture, spomen ploče i sl.);
Pavilijoni i sjenice;
Parkovna oprema (Klupe, koševi za otpatke);
Info punktovi;
i sl."
 
Članak 22.
 
(1)U članku 85., stavak (1) mijenja se i glasi:
 
"(1)Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnove kulturne baštine na području Općine Perušić  proizlaze iz konzervatorske dokumentacije, te Zakona i Uputa, koji se na nju odnose (uključujući i sve naknadne izmjene i dopune):
 
Konzervatorska podloga zaštite i očuvanja kulturnih dobara; 
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; 
Uputa o zoniranju zaštićenih povijesnih cjelina gradova i ostalih naselja - Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine;
Zakon o prostornom uređenju i gradnji; 
Zakon o zaštiti prirode."
 
(2) U članku 85., stavci (3), (4), (5) mijenjaju se i glase:
 
"(3) Mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara nad kojima je uspostavljena zaštita prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (trajno zaštićena kulturna dobra označena slovom "Z" i preventivno zaštićena kulturna dobera označena slovom "P" upisana u registar trajno odnosno preventivno zaštićenih kulturnih dobara) utvrđuje i provodi nadležno tijelo Ministarstva kulture temeljem rješenja o zaštiti. Točan popis mjera zaštite izveden iz rješenja o zaštiti utvrđuje se posebnim uvjetima u postupku izdavanja akata za gradnju."
 
(4) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu slijedeći zahvati na zaštićenim građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima iz prethodnog stavka: 
popravak i održavanje postojećih građevina, 
dogradnje, 
prigradnje, 
preoblikovanja i građevne prilagodbe (adaptacije), 
rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih dijelova, 
novogradnje unutar utvrđenih zona zaštite povijesnih naselja ili kontaktnih zona pojedinačnih spomenika, 
funkcionalne prenamjene povijesnih građevina, 
izvođenje radova u zonama arheoloških lokaliteta.
 
(5) Prethodno odobrenje za građevine iz stavka 2 ovog članka potrebno je ishoditi za sve građevinske radove kao i za radove za koje se ne izdaju akti za građenje temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima,  prenamjenu građevina, radove na održavanju građevina, dijelova građevina ili neposredne okoline.
 
(2) U članku 85., stavci (6) i (7) mijenjaju se i iza njih dodaje se novi stavak (7a) koji svi zajedno glase:
 
"(6)Za zahvate na građevinama, sklopovima, zonama zaštite naselja, arheološkim područjima i lokalitetima, koje se ovim planom određuju kao evidentirani – planirani za zaštitu, do trenutka utvrđivanja svojstva kulturnog dobra i proglašenja zaštićenog kulturnog dobra lokalnog značaja (odlukom predstavničkog tijela lokalne samouprave) ili utvrđivanja Rješenja o trajnoj odnosno preventivnoj zaštiti (upis u Registar preventivno ili trajno zaštićenih kulturnih dobara objavljen u službenom glasilu RH), mjere zaštite i očuvanja određene su ovim Planom.
 
(7) Za zgrade i građevine iz prethodnog stavka ovog  članka (prikazane na kartografskom prikazu 3.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA u mjerilu 1:25000, i označenih kao  evidentirano –planirano za zaštitu - propisuju prilikom ishođenja akata za gradnju određuju se  slijedeći uvjeti i mjere očuvanja i zaštite:
 
a) Prilikom zadržavanja i korištenja
očuvati i održavati tradicijske drvene kuće u njihovim autentičnim oblikovnim arhitektonskim elementima (uz mogućnost prilagodbe suvremenim uvjetima stanovanja), uz očuvanje njihovog vanjskog izgleda,
nužna konstruktivna konsolidacija; sanacija krovišta i pokrova,
popravak žbuke pročelja, stolarije, limarije i zamjena pokrova crijepom / limom,
preporuka prilikom uređenja stolarije novu prilagoditi izvornoj po oblikovanju i dojmu (faksimil),
izbjegavati neadekvatni način uređenja i odabir boje pročelja u kontekstu tradicije gradnje,
Prilikom izmjene pokrova koristiti tradicionalnei materijale,
zgrade kroz obnovu po potrebi prilagoditi drugoj atraktivnoj namjeni (uređenje u restorane i sl.) – podrazumijeva težnju očuvanja oblikovanja ali nužne zahvate na unutrašnjoj konstrukciji;,
uređenje lokala u prizemlju na način da se oblikovne karakteristike zgrade ne nagrđuju – slika pročelja ulice,
za uređenje pročelja i uređenje lokala ishoditi pozitivno mišljenje gradskog tijela za arhitektonsku uspješnost,
održavanje, čišćenje, nužni popravci i sl.
 
b) U slučaju većih zahvata rekonstrukcije cjeline ili dijela bloka / poteza
preporuka rješenja koje će zgradu integrirati u cjelinu,
zadržavanje linije pročelja (građevni pravac),
preporuka zadržavanja visine zgrade (ako je postojeća odgovarajuća kako u smislu zatečenog stanja tako i u smislu budućeg načina korištenja i namjene),
prije uklanjanja potrebno je izraditi snimak i projekt postojećeg stanja, te potom projekt nove gradnje.
 
U slučaju kada se radi o očuvanju vrijedne tradicijske kuće na istoj građevnoj čestici, pored spomenute dozvoljava se gradnja i nove individualne stambene zgrade u graditeljski skladnoj cjelini sa zatečenim ambijentom. Preporuča se staru kuću sačuvati i obnoviti, te ju koristiti za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor ili u turističke svrhe (seoski turizam). Ne dozvoljava se gradnja glomaznih volumena i sadržaja koji nisu u funkciji stanovanja (skladišta, pogoni i sl.) na istoj građevnoj čestici sa zaštićenom ili evidentranom građevinom koju se predlaže štititi.
 
(7a)Nadzor i kontrolu ispunjavanja ovih uvjeta u svim fazama građevinskih radova  na građevinama iz stavka 6. ovog članka provodi nadležni Konzervatorski odjel."
 
Članak 23. 
 
(1)U članku 86., stavak (4) mijenja se i glasi:
 
"(4)Za zaštićene dijelove seoskih naselja ili na lokacijama u kontaktnom prostoru uz značajnije zgrade (trajno ili preventivno zaštićene), svi zahvati koji podliježu izdavanju akata za gradnju moraju se provoditi uz posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela. Kod nove izgradnje u kontaktnim zonama propisuju se slijedeći opći uvjeti:
 
Stambena građevina se u pravilu postavlja zabatom orijentirana prema ulici, udaljena od ulice za prostor predvrta, cca 3,0 m, 
Građevina može imatni najviše dvije nadzuemne etaže (P+1), dvostrešnog krovišta (eventualno poluskošenog na zabatu) položenog u smjeru duže osi, nagiba 25 - 45 pokrivenog crijepom,
tlocrtni  obris u pravilu je pravokutnik, a dimenzija zabatnog pročelja širine max. 8,0 m,
Završna obrada pročelja može biti drvo odnosno žbuka, kolorirana u zemljanim tonovima,
Ograda prema ulici može biti živica ili drvena," 
 
Članak 24. 
 
(1)Članak 90., mijenja se i glasi:
 
"(1)Temeljem odredbi Prostornog plana županije Ličko-senjske do otvaranja Županijskog centra gospodarenja otpadom (ŽCGO) ovim Planom se omogućava daljnje odlaganje otpada na postojećoj lokaciji Razbojište s Planskom mjerom postepenog napuštanja i sanacije odlagališta. 
 
(2)Sve aktivnosti na odlagalištu moraju se radititi temeljem pravovaljane dokumentacije izrađene sukladno važećoj Zakonskoj regulativi. Za potrebe daljnjeg kontroliranog odlaganja nezbrinutih (neiskoristivih) ostataka komunalnog i inertnog otpada (nakon maksimalnog iskorištenja materijala i energije a do otvaranja Županijskog centra gospodarenja otpadom), obvezno je primjeniti sve potrebne mjere zaštite okoliša i podzemnih voda.
 
(3)Na predmetnoj lokaciji Razbojište do otvaranja Županijskog centra gospodarenja otpadom (ŽCGO) ovim Planom omogućava se:
uređenje reciklažnog dvorišta;
uređenje transfer stanice;
prikupljanje, odvajanje i postava opreme i pogona za primarnu obradu otpada ili senkundarnu reciklažu koja ne utječe štetno na okoliš i podzemne vode;
uređenje kompostane;
postavu montažnih i drugih jednostavnih građevina do:
ukupno GBP 50m2 unutar cijele zone;
max. visine 4 m,
pri čemu neizgrađeni dio čestice treba zaravnati a česticu ograditi.
 
(4) Primarna obrada otpada ili sekundarna reciklaža predviđena je kao:
biološka obrada otpada ili kompostiranje;
mehaničko-biološka obrada koja podrazumijeva usitnjavanje, zbijanje, razvrstavanje (sortiranje), miješanje i obrada;
te u manjoj mjeri i 
termička obrada otpada ili spaljivanje 
uz primjenu svih nužnih mjera zaštite okoliša i podzemnih voda. 
 
(5) Najmanja veličina čestice odlagališta nije određena, dok je njena najveća vrijednost jednaka veličini zone određene Planom.
 
(6) Ostala druga "divlja" odlagališta na prostoru općine moraju se zatvoriti, a prostori sanirati.
 
(7) Općenito, u cilju dugoročno održivog gospdarenja otapdom na prostoru općine potrebno je: 
izraditi programe uređenja i izgradnje mreže građevina i postrojenja za prikupljanje, oporabu, predobradu i odlaganje otpada sa točno utvrđenim prioritetima, nosiocima aktivnosti, te načinom financiranja i rokovima, čiji je smještaj u pravilu u sklopu izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene.
voditi računa o zonama sanitarne zaštite izvorišta, odnosno zadovoljavanje uvjeta utvrđenih  drugim zakonima i pravilnicima,
urediti  mrežu "zelenih otoka" u sklopu naselja, te odrediti lokacije i urediti "reciklažna dvorišta";
utvrditi i provoditi mjere poticanja stanovništva na odvajanje otpada na mjestu nastajanja a koji ima vrijednost sekundtarne sirovine, te kompostiratie biorazgradivog otpada na vlastitim česticama ili u sklopu kompostane na odlagalištu Rizvanuša,
i druge aktivnosti koje bi imale za cilj racionalno gospodarenje otpadom sa naglaskom na zaštititi okoliša.
 
(8) U svim naseljima predvidjet će se prostor za odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada (papir, staklo, PET, metalni ambalažni otpad i dr.) pomoću posuda, odnosno spremnika postavljenim na javnim površinama tako da je do njih omogućen pristup komunalnom vozilu, te da ne ometaju normalno prometovanje na javnim prometnim površinama (preglednost raskrižja, nesmetani prolaz biciklista, pješaka i osoba s invaliditetom). 
 
(9) Tijekom planskog perioda općina će uspostaviti reciklažna dvorišta."
 
Članak 25.
 
(1) U članku 94., na kraju dodaju se novi stavci (5) i (6) koji glase:
 
"(5) Vodotoci na prostoru općine pripadaju području sliva Like za koje su nedležne Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernog Jadrana, u teritorijelnoj nadležnosti Vodnogospodarske ispostave za male slivove Lika, Podvelebitsko primorje i otoci u Gospiću. 
 
(6) Zaštićeni prostor svakog vodotoka obuhvaća njegovo prirodno / uređeno korito te te obostrani zaštitni pojas širine 10 m mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine urešenja toka."
 
(2) U članku 95., u stavcima (6), (7) i (8) brišu se brojevi Narodnih novina (NN) danih u zagradama.
 
Članak 26.
 
(1)Članak 96. mijenja se i glasi:
 
"(1) Na prostoru općine Perušić gradnja zgrada i građevina provoditi će se na osnovu akata za gradnju ishođenih temeljem odredbi ovog Plana odnosno odredbi provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU) izrađenih sukladno ovom Planu.
 
(2) Gradnja zgrada i građevina na prostoru naselja za koja Zakonom o prostronom  uređenju i gradnji nije određena obveza izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU) provoditi će se na osnovu akata za gradnju ishođenih temeljem odredbi ovog Plana. 
 
(3) Pored prostora obvezne izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU) koji su određeni u Zakonu o prostronom uređenju i gradnji, ovim Planom se na propisuje obveza već se preporuča njihova izrada, naročito za naselja ili dijelove naselja u kojima se značajnije povećava građevinsko područje, koja imaju važnu ulogu u sustavu središnjih naselja općine, uključivo prostore sa sadržajima koji mogu utjecati na okoliš, kao i zaštićeni prostori (kulturna dobra i priroda - krajobraz). Po izradi i usvajanju tih dokumenata akti za gradnju ishoditi će se temeljem odredbi tih Planova."
 
Članak 27. 
 
(1)Članak 97. mijenja se i glasi:
 
"(1)Na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji, ovim Planom se određuju i na kartografskom prikazu 3.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU u mjerilu 1:25000 prikazuju prostori za koje kao cjelinu (ili u više dijelova) potrebno izraditi provedbene dokumente prostornog uređenja (UPU/DPU) i to su:
 
UPU:  Urbanistički plan uređenja naselja Perušić;
UPU / DPU:Urbanistički / detaljni plan uređenja prostora sporta/rekreacije i turističke zone Donji Kosinj;
UPU / DPU:Urbanistički / detaljni plan uređenja prostora gospodarske namjene (Konsjko Brdo.
UPU / DPUUrbanistički / detaljni plan uređenja uređenja gospodarske zone Bukovac Perušićki;
UPU / DPUUrbanistički / detaljni plan uređenja zone sporta i rekreacije Malo Polje (oznaka "Ra")
UPU / DPUUrbanistički / detaljni plan uređenja zone sporta i rekreacije Kaluđerovac (oznaka "Rb")
UPU / DPUUrbanistički / detaljni plan uređenja zona sporta i rekreacije Mlakve (oznake "Rc" i "Rd")
UPU / DPUUrbanistički / detaljni plan uređenja zona sporta i rekreacije Malo Polje / Kaluđerovac (oznake "Re" )
 
(2)Za ostala područja za koje Planom nije određena obveza izrada provedbenih dokumenata prostornog uređenja ali čija je obveza dana Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, iste je moguće izraditi temeljem Odluke o izradi u kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave općine Perušić određuje obuhvat i druge Zakonom propisane elemente Odluke o izradi plana.
 
(3)Nastavno na prethodni stavak ovog članka, za područja za koje Planom ali ni Zakonom o prostornom uređenju i gradnji nije određena obveza izrade provedbenih dokumente prostornog uređenja, zainteresirana stranka zajedno s jedinicom lokalne samouprave (ili JLS sama) može odrediti obuhvat izrade UPU/DPU-a i donijeti Odluku o izradi u kojoj će definirati će granicu obuhvata i druge Zakonom propisane elemente Odluke o izradi plana  (ciljeve, programska polazišta i način financiranja izrade plana sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji). 
 
(4)Nužni uvjeti da bi se neizgrađena građevna čestica smatrala uređenom i spremnom za daljnje uređenje i izgradnju određena je u članku 12a. te 67. ovih Odredbi. Za sve prostore za koje je ovim Planom ili Zakonom određena obveza izrade izrada provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU, DPU), minimalni uvjeti da bi se neizgrađena građevna čestica smatrala uređenom biti će određeni tim planovima.
(5)Važeći provedbeni dokumenti prostornog uređenja (UPU/DPU) koji su izrađeni i usvojeni prije stupanja na snagu ovih izmjna i dopuna ostaju na snazi."
 
Članak 28. 
 
(1)Članak 98. briše se. 
 
Članak 29. 
 
(1)Iza članka 101. dodaje se novi članak 101.a koji glasi:
 
9.3. Smjernice za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja (UPU/DPU)
 
"(1) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene (I / K), pored uvjeta danih u članku 37 i 38. ovih Odredbi, Planom se određuje obveza:
kvalitetnog rješavanja prometnog sustava i priključenja na postojeće prometnice (po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
kvalitetnog rješavanja prometa u mirovanju s naglaskom na njegovo smještavanje u podzemne etaže (ili na krov) te oslobađanje vanjskih površina terena čestica za kvalitetnije korištenje i uređenje;
kvalitetnog rješavanja sustava komunalne infrastrukture s naglaskom na problematiku otpadnih voda;
kvalitetnog rješavanja sustava korištenja obnovljivih izvora energije u smislu Planskih mjera koje svojom provedbom omogućavaju kvalitetnu implementaciju kako u interni tako i u javni elektroenergetski sustav;
kvalitetnog rješavanja sustava odvajanja otpada na mjestu nastajanja;
takvih planskih mjera koje će osigurati povoljne međusobne odnose izgrađenog i neizgrađenog prostora imajući u vidu režime korištenja i ekonomske parametre.
 
(2) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko – turističke namjene – hotel / turističko naselje (T) – lokacija Donji Kosinj, Planom se određuje obveza:
planskih mjera za izgradnju građevina osnovne ugostiteljsko-turističke namjene turističkog naselja (i pomoćnih zgrada i građevina), tipova određenih u člancima 11. - 15. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli,, kategorije najmanje 3 zvjezdice (***);
tretiranja površine zone kao jedinstvenu prostornu, oblikovnu i funkcionalnu cjelinu;
omogućavanja etapnosti izgradnje;
omogućavanja mješovite tipologije izgradnje;
određivanja obveze hortikulturnog uređenja okolnog prostora čestica;
određivanja količine i vrste i dispozicije poslovnih sadržaja do najviše 15% sveukupnog GBP-a svih građevina u sklopu turističkog naselja;
omogućavanja gradnje i uređenja sportsko rekreacijskih sadržaja (npr. manje dvorane, bazeni i sl.), te mjere i uvjete uređenja određenog broja vanjskih sportskih igrališta;
određivanja sustava parkiranja za cijelu zonu naselja (po mogućnosti u podzemnim etažama;
kvalitetnog rješavanja prometnog sustava i priključenja na postojeće prometnice;
određivanja internog prometnog sustava, pristupa i kretanja vozila (primarno interventnih);
kvalitetnog rješavanja sustava komunalne infrastrukture s naglaskom na problematiku otpadnih voda;
određivanja najveće gustoće korištenja zone 120 kreveta/ha;
određivanja oblika i veličina građevne čestice;
određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica ne veće od 20% (koeficijent izgrađenosti kig=0,2), i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od kis=0,6;
određivanja minimalno 50% površina svake građevne čestice uređene kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;
najvećeg broja nadzemnih etaža = 3;
omogućavanje smještaja jedne ili više građevina (složene građevine) na jednoj građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru;
određivanja mjera oblikovanja građevina;
poštivanja odredbi Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
planiranja od najviše 30% smještajnih kapaciteta u hotelima, preostalo u vilama / apartmaskim zgradama i dr. sukladno Pravilniku;
 
(3) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko – turističke namjene – kamp (T) – lokacija Donji Kosinj, Planom se određuje obveza:
rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora kampa;
definiranje prostorne organizacije kampa prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
određivanja gustoće korištenja koja ne smije iznositi više od 120 kreveta/ha;
određivanja oblika i veličina građevne čestice;
određivanja minimalno 45% površine svake građevne čestice za uređenje kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
određivanja najvećeg broja nadzemnih etaža =  2 etaže;
određivanja da se osnovne smještajne jedinice kampa ne mogu na čvrsti način povezati s tlom;
određivanja da se smještaj jedne ili više građevina (složenih građevina) na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
određivanja sa se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5."Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;
kvalitetnog rješavanja prometnog sustava i priključenja na postojeće prometnice (po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica namjenjenih za uređenje kampa zgradama i građevinama u funkciji kampa čvrsto povezanih s tlom ne veće od 10% (koeficijent izgrađenosti kig=0,1), i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od kis=0,2.
 
(4) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskih područja izvan naselja primarno sportsko rekreacijske namjene (u sklopu kojih su mogući i sadržaji prateće ugostiteljsko – turističke namjene)  – zone Donji Kosinj, Planom se određuje obveza:
rješavanje prometnog / infrastruktunih sustava i kvalitetno priključenje na postojeće prometnice (uključivo po potrebi i rekonstrukciju dijelova pristupnih prometnica izvan obuhvata – proširenje obuhvata) -  uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu i uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temelji na odredbama danima u poglavlju 5."Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;
planiranje sadržaja namjenjenih sportu i rekreaciji primarno u obliku otvorenih građevina, vanjskih terena i igrališta adekvatno krajoliku s naglaskom na aktivnosti na otvorenom;
mogućnost planiranja uređenja i izgradnje potrebnih pratećih zgrada i građevina u funkciji sporta i rekreacije do najviše 10% površine građevne čestice namjenjene sportu i rekreaciji (R), do najviše 2 nadzemne ezaže (uključivo i potreban broj etaža ispod prizemlja);
mogućnost uređenja površina primarno za smještaj turističkih sadržaja – izgradnju zgrada i građevina (osnovne namjene i pomoćnih zgrada i građevina), ukupne maksimalne površine od 1 ha - tipovi određeni u člancima  7. – 15. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli,, kategorije najmanje 3 zvjezdice (***);
planiranje tipologija zgrada ugostiteljsko – turističke namjene razvedenih gabarita ili hoteli na principu depandansi;
najveća dozvoljena katnost tri nadzemne etaže P+2 (uključivo i potreban broj etaža ispod prizemlja). 
određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica za izgradnju zgrada/građevina ugostiteljsko – turističke namjene neveće od 40% (kig=0,4), 
određivanja najveće dozvoljene iskoristivosti čestice za izgradnju zgrada/građevina ugostiteljsko – turističke namjene ne veće od 160% (kis=1.6)
obveza planiranja i uređenja zone kao jedinstvene prostorne, oblikovne i funkcionalne cjeline;
omogućavanja etapnosti izgradnje;
mogućnost preparcelacije i promjena oblika čestica;
omogućavanja mješovite tipologije izgradnje;
određivanja obveze hortikulturnog uređenja okolnog prostora čestica;
do najviše 30% sveukupnog GBP-a svih zgrada ugostiteljsko – turističke / sportsko rekreacijske namjene moguće namjeniti za poslovne sardžaje;
određivanja sustava parkiranja za cijelu zonu naselja (po mogućnosti u podzemnim etažama;
određivanja internog prometnog sustava, pristupa i kretanja vozila (primarno interventnih);
kvalitetnog rješavanja sustava komunalne infrastrukture s naglaskom na problematiku otpadnih voda;
omogućavanje smještaja jedne ili više zgrada / složenih građevina na jednoj građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru;
određivanja mjera oblikovanja građevina prikladnih krajoliku;
određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
poštivanja odredbi Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;"
 
(5) Za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja za uređenje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijke namjene (oznaka "Ra") – u naselju Malo Polje, Planom se određuje obveza:
rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora zone (komunikacijske površine, zelene površine i dr.);
definiranje prostorne organizacije zone prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
određivanja oblika i veličina građevnih čestica;
određivanja sadržaja i načina uređenja sportsko-rekreacijskih sadržaja (vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju);
određivanja mogućnosti uređenja površina za kamp / kampiralište / kamp odmorište sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" do ukupne površine od 1 ha;
najveće gustoće korištenja dijela zone namijenjene za kamp ne veće od 120 kreveta/ha;
određivanja minimalno 45% površine svake građevne čestice za uređenje kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
određivanja najvećeg broja nadzemnih etaža =  2 etaže (P1/PPk);
određivanja da se osnovne smještajne jedinice kampa ne mogu na čvrsti način povezati s tlom;
određivanja sa se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5."Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;
kvalitetnog rješavanja prometnog sustava i priključenja na postojeće prometnice (po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica namjenjenih za uređenje kampa zgradama i građevinama u funkciji kampa čvrsto povezanih s tlom ne veće od 10% (koeficijent izgrađenosti kig=0,1) i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od kis=0,2.
 
(6) Za izradu provedbenog dokumenta prostornog uređenja za uređenje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (oznaka "Rb") – u naselju Kaluđerovac, Planom se određuje obveza:
rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora zone (komunikacijske površine, zelene površine i dr.),  po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
definiranje prostorne organizacije zone prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
određivanja oblika i veličina građevnih čestica (jedne ili više njih);
određivanja sadržaja i načina uređenja sportsko-rekreacijskih sadržaja (vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju);
određivanja površine za potrebe uređenja i izgradnje upravne zgrade Pećinskog parka / manjeg hostela (sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj") do ukupne površine od 1 ha;
određivanja najvećeg broja nadzemnih etaža upravne zgrade / hostela =  3 etaže (P2/P1Pk);
određivanja minimalno 45% površine svake građevne čestice za uređenje kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica namjenjenih za uređenje upravne zgrade Pećinskog parka / hostela  ( građevinama u funkciji upravne zgrade /* hostela) čvrsto povezanih s tlom ne veće od 25% (koeficijent izgrađenosti kig=0,25) i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od kis=0,5.
određivanja sa se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5."Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;
 
(7) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (oznake "Rc" i "Rd") – u naselju Mlakva, Planom se određuje obveza:
rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora zone (komunikacijske površine, zelene površine i dr.),  po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
definiranje prostorne organizacije zone prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
dispozicije sadržaja na način da se izgradnja uklopi u krajolik i da se u što manjoj mjeri utječe na prirodne šumski krajobraz;
određivanja oblika i veličina građevnih čestica;
određivanja sadržaja i načina uređenja sportsko-rekreacijskih sadržaja (vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju, staza za jahanje/bicikl/skijaško trčanje / trekking i sl. i pratećih prostora;
određivanja površina za potrebe uređenja i izgradnje manjih zgrada namjenjenih smještaju (tipova određenih u člancima 11. - 15. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli, najveće sumarne površine u svakoj zoni od 1 ha,
određivanja pojedinačnih površina (novih građevnih čestica)  za potrebe uređenja i izgradnje manjih zgrada namjenjenih smještaju ne većih od 500 m2 u sklopu kojih je moguć smještaj samo jedne zgrade;
određivanja najvećeg broja nadzemnih etaža upravne zgrade / hostela =  2 etaže (P1/PPk);
određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevinskih čestica namjenjenih za izgradnju manjih zgrada namjenjenih smještaju ne veće od 30% (koeficijent izgrađenosti kig=0,3) i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od kis=0,9
određivanja minimalno 50% površine svake građevne čestice za uređenje kao parkovni nasad i prirodno zelenilo;
određivanja da se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5."Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;
 
(8) Za izradu provedbenih dokumenata prostornog uređenja za uređenje izdvojenih građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (oznake "Re") – u naselju Malo Polje (lokacija Sklopača), Planom se određuje obveza:
rješavanja problematike javnog pristupa i korištenja zajedničkih prostora zone (komunikacijske površine, zelene površine i dr.),  po potrebi i proširenje obuhvata radi kvalitetnog rješavanja cjelovitog zahvata);
definiranje prostorne organizacije zone prije svega postavom cjelovite interne prometne mreže;
određivanja mjera za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti;
određivanja mjera sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš;
dispozicije sadržaja na način da se izgradnja uklopi u krajolik i da se u što manjoj mjeri utječe na prirodne šumski krajobraz;
određivanja oblika i veličina građevnih čestica;
određivanja sadržaja i načina uređenja sportsko-rekreacijskih sadržaja (vanjskih igrališta, slobodnih površina za sport i rekreaciju, staza za jahanje/bicikl/skijaško trčanje / trekking, sanjkanje i sl. te pratećih prostora;
određivanja površina za potrebe uređenja i izgradnje zgrada namjenjenih ugostiteljstvu, turizmu te u menjoj mjeri i smještaju (tipova određenih u člancima 11. - 15. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli, najveće sumarne površine u zoni od 1 ha, do najveće visine 3 nadzemne etaže (uključivo prizemlje),
određivanja najveće ukupne tlocrtne zauzetosti građevne čestice namjenjene za izgradnju zgrada namjenjenih ugostiteljstvu i turizmu ne veće od 20% (koeficijent izgrađenosti kig=0,2) i koeficijenta iskorištenosti ne većeg od kis=0,9
određivanja minimalno 50% površine građevne čestice čestice namjenjene za izgradnju zgrada namjenjenih ugostiteljstvu i turizmu za uređenje kao parkovni nasad i prirodno (šumsko) zelenilo;
određivanja da se oblikovanje građevina odredi uvjetima provedbenog dokumenta prostornog uređenja;
određivanja da svi javni dijelovi građevina odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
određivanja načina i uvjeta priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeta za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba temeljem odredbi danima u poglavlju 5."Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometa i drugih infrastrukturnih sustava" ovog Plana;
 
II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 30. 
 
(1)Iz razloga navedenih u članku 2. ove Odluke, donošenjem Odluke o donošenju 5. Izmjena i dopuna Plana svi kartografski prikazi plana, i u mjerilu 1:250000 i kartografski prikazi građevinskih područja naselja u mjerilu 1:5000 stavljaju se van snage i važećima postaju kartografski prikazi izrađeni za potrebe ovih 5. Izmjena i dopuna Plana.
 
(2)Kartografski prikazi 5. Izmjena i dopuna Plana pročišćeni su prikazi u koje su ugrađene i  sve dosadašnje korekcije Plana i korekcije plana koje se utvrđuju ovom Odlukom.
 
Članak 31. 
(1)5. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Perušić iz članka 1. ove Odluke izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Perušić i potpisan po predsjedniku Općinskog vijeća.
 
(2)Izvornici iz prethodnog stavka ovog članka čuvaju se u:
1. Općini Perušić – 2 primjerka
2. Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja – 1 primjerak
3. Uredu državne uprave u Ličko - senjskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove – 1 primjerak
4. Zavodu za prostorno uređenje Ličko - senjske županije – 1 primjerak.
5. Urbanističkom zavodu grada Zagreba – 1 primjerak.
 
Članak 32. 
 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.
 
 
Klasa: 350-01/13-01/40
Urbroj: 2125-08-1-13-1
Perušić, 15. ožujka 2013. godine
 
 
 
OPĆINA PERUŠIĆ
Općinsko vijeće
 
 
Predsjednik
Milorad Vidmar

PRIJEDLOZI ODLUKA OPĆINSKO VIJEĆE

 


 

 PDF OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015 - OPĆI DIO PREUZMI DOKUMENT
PDF OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015 - POSEBNI DIO PREUZMI DOKUMENT
PDF ODLUKA O IZGRADNJI Gospodarska - rekonstrukcija zgrade starog mlina Perušić PREUZMI DOKUMENT
 PDF ODLUKA O IZGRADNJI Kulturno-pastoralni centar župe Perušić  PREUZMI DOKUMENT 
PDF ODLUKA O IZGRADNJI Nerazvrstane prometnice s pripadajućom infrastrukturom- kod mlina  PREUZMI DOKUMENT 
PDF ODLUKA O IZGRADNJI Prometnice, te ulična i komunalna infrastrukturna mreža prema ciljanoj izmjeni i dopuni urbanističkog plana uređenja naselja Peruši PREUZMI DOKUMENT
PDF ODLUKA O IZGRADNJI Prometnice, te ulična i komunalna infrastrukturna mreža prema ciljanoj izmjeni i dopuni urbanističkog plana uređenja naselja Perušić- Faza 2 PREUZMI DOKUMENT
PDF ODLUKA O IZGRADNJI VATROGASNE POSTAJE DVD PERUŠIĆ   PREUZMI DOKUMENT
PDF ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI OPĆINE PERUŠIĆ  PREUZMI DOKUMENT
PDF ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA PREUZMI DOKUMENT
PDF odluka o financiranju političkih stranaka 2016   PREUZMI DOKUMENT
PDF odluka - porez na korištenje javnih površina   PREUZMI DOKUMENT 
 PDF PLAN OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI - POŽARI 2016.   PREUZMI DOKUMENT 
 PDF Odluka o prijenosu vlasništva - Zona Konjsko Brdo   PREUZMI DOKUMENT
PDF DNEVNI RED - OPĆINSKO VIJEĆE - 31.05.2016 PREUZMI DOKUMENT
PDF    

Uskoro


Uskoro


Uskoro