DNEVNI RED OPĆINSKO VIJEĆE 17.1.2020.

Pozivam Vas na XLV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 17.
siječnja 2020. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u 10:00 sati.
Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i r e d

Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa XLIII. i XLIV. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
2. Izvješće o radu općinskog načelnika za 2019. godinu
3. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2019. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i kulturi u 2019. godini
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba udruga građana u 2019. godini
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2019. godini
7. Izvješće o izvršenju javnih potreba u sportu u 2019. godini
8. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini
9. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za legalizaciju
za 2019. godinu
10. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada na području Općine Perušić
11. Prijedlog Odluke o izmještanju spomenika u Parku Perušić
12. Rasprava o povećanju cijene usluge vode i odvodnje na području Općine Perušić
13. Ostalo

Molimo da nas u slučaju spriječenosti nazovete na telefon broj 679 188.

Predsjednik Općinskog vijeća
Milorad Vidmar