POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE UZROKOVANE POPLAVOM

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe koje su imale štetu od elementarne nepogode – poplave  na području naselja Donji Kosinj, Gornji Kosinj, Kosinjski Bakovac, Lipovo polje,  Krš i Mlakva da podnesu prijavu štete na za to predviđenom obrascu (EN-P) koji se može preuzeti u prostorijama Općine Perušić i na službenoj stranici Općine Perušić: www.perusic.hr

Rok za prijavu štete je:

od17. travnja 2018. godine (utorak) do 24. travnja 2018. godine (utorak).


Za prijavu štete na poljoprivrednoj kulturi prijavitelj je dužan uz popunjeni obrazac prijave upisati: broj katastarske čestice po katastarskoj općini sa zasijanom poljoprivrednom kulturom na tim česticama te površinom (obavezno u ha), kao i procijenjeni postotak štete.

Za prijavu štete na građevinama prijavitelj je dužan uz obrazac priložiti dokaz o vlasništvu/suvlasništvu.


Popunjene obrasce sa preslikom osobne iskaznice i bankovne kartice prijavitelj je dužan predati u Općini Perušić kod članice Povjerenstva MARIJE ŠTIMAC svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 sati.

PRIJAVE DONESENE NAKON 24. TRAVNJA 2018. GODINE NEĆE SE UVAŽITI.

 OBRAZAC DOKUMENT ZA PREUZIMANJE

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU
ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA


Predsjednik Povjerenstva
Goran Domazet, ing.