JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Perušić, na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta ZSNLS), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić, na radno mjesto:

– Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist društvenih djelatnosti

– znanje engleskog jezika

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na PC-ju

– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSNLS-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema propisima stekle visoku stručnu spremu tražene struke.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti izabrana, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

a) životopis

b) dokaz o stručnoj spremi (diploma)

c) dokaz o hrvatskom državljanstvu

d) dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (svjedodžba)

e) dokaz o znanju rada na PC-ju (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili potpisana izjava kandidata)

f) dokaz o dosadašnjem radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

g) dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – svi navedeni dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, stupanj stručne spreme i struku utvrđene za obavljanje tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove)

h) vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

i) uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

j) dokaz o znanju engleskog jezika.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme otvorenosti natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodob­nu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti pisano obaviještene. Podnositelj nepotpune prijave na natječaj neće biti pozivan na dopunu prijave.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po primitku rješenja o prijmu u službu, a prije donošenja rješenja o rasporedu.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na službenoj web stranici Općine Perušić (www.perusic.hr).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Perušić, Perušić Trg popa Marka Mesića 2.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja smatra se da je povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Perušić, Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto: Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, Trg popa Marka Mesića 2, 53 202 Perušić, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Općine Perušić na adresi Trg popa Marka Mesića 2, 53 202 Perušić.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                              Pročelnik

                                                                                              Ivica Bašić, ing.v.r.

KLASA: 112-01/17-91/30

URBROJ: 2125-08-2-17-1