POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 55. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije,  7/13), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Perušić dana 18. prosinca 2017. godine,  donio je

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja

I. 

            Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedu natječaja za prijam u radni odnos Višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti.

            U Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuju se:

  1. Mihael Kurteš, mag.oec. - za predsjednika
  2. Josipa Kolak, mag.oec. – za članicu
  3. Nada Marijanović, mag.ing.silv. - za članicu

II.

            Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:

            -  utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune;

            - utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane  natječajem;

            -  provodi provjeru znanja i sposobnosti za kandidate s liste poziva;

            -  provodi postupak provjere znanja i sposobnosti i

            - podnosi izvješće o provedenom postupku uz koje se prilaže rang lista kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

 III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Perušić.

                                                                                                         

                                                                                   Pročelnik

                                                                                    Ivica Bašić, ing.,v.r.

KLASA: 112-01/17-01/30

URBROJ: 2125-08-2-17-2