POTVRDA - EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić na temelju odredbe čl. 159. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09.) i čl. 107.st.3. Zakona o cestama cestama (Narodne novine broj 84/1 1, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, dalje: Zakon o cestama), po službenoj dužnosti, izdaje sljedeću

POTVRDU

  1. PotvrđujesedaEvidencija komunalne infrastrukture, Komunalna infrastruktura – nerazvrstane ceste na području Općine Perušić čini sastavni dio Odluke nerazvrstanim cestama Općine Perušić koja je objavljena u Županijskom glasniku Ličko – senjske županije br. 16 od 14. kolovoza 2015.g. te da navedena evidencija predstavlja ukupan popis svih nerazvrstanihcestajavnadobrauuporabiuvIasništvuOpćine Perušić (čl. 1 Zakona
  2. Sve nerazvrstane ceste navedene u Evidenciji komunalne infrastrukture, Komunalna infrastruktura – nerazvrstane ceste na području Općine Perušić na dan stupanja na snagu Zakona cestama koriste se za promet vozilima i svatko ih može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom cestama i drugim propisima, a nisu razvrstane kao javne ceste u   smislu   Zakona   cestama   (čl. Zakona   pa su od dana stupanja na snagu Zakona cestama, neovisno postojanju upisa vIasništva i/ili drugih stvarnih prava trećih osoba, javno dobro u uporabi u vIasništvu Općine Perušić  na čijem se području nalaze (čl. u vezi s čl. st Zakona cestama).
  3. Općina Perušić ujedno potvrđuje da Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Perušić 2017 – 2020, te Komunalna infrastruktura Javne prometne površine, Komunalna infrastruktura Javna parkirališta, Komunalna infrastruktura Javne zelene površine, Komunalna infrastruktura građevine i uređaji javne namjene, Komunalna infrastruktura Javna rasvjeta i Komunalna infrastruktura Groblja i krematoriji, koje su objavljena na službenim stranicama Općine Perušić () predstavljaju ukupan registar svih nekretnina koje su u vlasništvu, pod upravljanjem i/ili posjedu Općine Perušić.

4. Potvrda se izdaje prema podacima iz službenih evidencija i javna je isprava

           (čl. 159.st.2. Zakona o općem upravnom postupku.)                                          

                                                                                 Pročelnik

                                                                                 Ivica Bašić, ing.v.r.

1. POTVRDA - EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2. Komunalna infrastruktura - Javne prometne površine

3. Komunalna infrastruktura - Javna parkirališta

5. Komunalna infrastruktura - Javne zelene površine

6. Komunalna infrastruktura - Građevine i uređaji javne namjen

7. Komunalna infrastruktura - Javna rasvjeta

8. Komunalna infrastruktura - Groblja i krematoriji