Obavijest- Ugostitelji

Svi ugostiteljski objekti na podruičju Općine Perušić - dana 31.12.2019. imaju produženo radno vrijeme do 02:00 sata. 

O B A V I J E S T - 24.12.2019.

Pozivaju se suvlasnici zk.č.br. 1231/2, 1231/3, 1231/4, 1231/5, 1231/6 i 975/5 k.o. Studenci, koji do sada nisu sklopili ugovor o kupoprodaji nekretnina, javiti se Općini Perušić radi otkupa suvlasničkih dijelova prema procjembenom elaboratu od 24. prosinca 2019. godine, u svrhu rekonstrukcije ceste Studenci – Sklope u skladu sa lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/18-01/00010, URBROJ: 531-06-1-1-1-19-0010 od dana 15. siječnja 2019. godine i projektom izrađenom od: Institut za Elektroprivredu d.d., Koturaška cesta 51, Zagreb, broj projekta: ZOP D06.

OPĆINA PERUŠIĆ