PRIOPĆENJE ZA JAVNOST OPĆINE PERUŠIĆ

PERUŠIĆ – Općina Perušić uputila je priopćenje za javnost u kojemu obavještavaju da će se u nadzor uvjeta i načina držanja domaćih životinja krenuti putem komunalno – poljoprivrednog redarstva u suradnji s veterinarskom i stočarskom inspekcijom. Posjednici su  u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke dužni izmjestiti domaće životinje na području na kojem je odlukom zabranjeno njihovo držanje, a za posjednike koji nemaju kud izmjestiti životinje, rok se produljuje do 1.travnja 2021.godine. Komunalno – poljoprivredno gospodarstvo u suradnji s građevinskom inspekcijom krenut će u nadzor nezakonito izgrađenih objekata. Uklanjat će se svi objekti za koje nije predan zahtjev za legalizaciju do 30. lipnja 2018. godine kao i objekti koji nisu vidljivi na aerofotogrametrijskoj snimci iza 30. lipnja 2018. godine, te svi ostali objekti za koje se ustanovi da su bespravno sagrađeni. Sve to je u skladu s Odlukom o komunalnom redu općine Perušić kao i sa Zakonom o građevinskoj inspekciji.

 

DNEVNI RED - OPĆINSKO VIJEĆE - 51. SJEDNICA

Pozivamo Vas na LI . sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 26. kolovoza 2020. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

Aktualni sat

  1. Usvajanje zapisnika sa L. sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Perušić za 2020. godinu
  3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić u 2020. godini
  4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić u 2020. godini
  5. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja te postupanja sa izgubljenim i napuštenim domaćim životinjama na području Općine Perušić
  6. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovne zone – zone malog gospodarstva BIVŠA VOĆARNA
  7. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za zgradu javne namjene – mrtvačnica Kosinjski Bakovac
  8. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za zgradu javne namjene – parkiralište u Perušiću
  9. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
  10. Ostalo

Molimo da nas u slučaju spriječenosti nazovete na telefon broj 679 188.

                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                            Milorad Vidmar