JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PERUŠIĆ

Obavijesti

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98,137/99, 22/00,73/00, 129/00,114/01, 79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) , članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Perušić („ Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije , broj 2/18) i Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Perušić („ Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 18/21) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PERUŠIĆ

PREDMET PRODAJE JE:

Zemljište u vlasništvu Općine Perušić označeno kao:

 1) k.č.br.1800  k.o. Varoš (u staroj izmjeri k.č.br. 913 k.o. Konjsko brdo) površine 2382 m2 pašnjak Donje krmače koja je uslužne namjene

     – početna tržišna vrijednost: 69,83kuna/m2

 2) k.č.br.1795  k.o. Varoš (u staroj izmjeri k.č.br. 926/4 k.o. Konjsko brdo)  površine 6998 m2 pašnjak Donje krmače koja je proizvodno-poslovne namjene

     – početna tržišna vrijednost: 60,56 kuna/m2

– Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, kao i sve pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, odnosno nekoj od država članica Europske unije.

Ostale fizičke i pravne osobe koje ne udovoljavaju prethodno navedenim uvjetima mogu sudjelovati na javnom nadmetanju ako ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

 • Rok za dostavu pisanih ponuda iznosi 15 dana od dana objave obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u Novom listu,te objave javnog natječaja na web stranici Općine, a počinje se računati od prvog sljedećeg dana od objave javnog natječaja na web stranici Općine Perušić i obavijesti o raspisivanju javnog natječaja u Novom listu.

 

 • Krajnji rok za dostavu ponuda je: 27. kolovoza 2021. godine

 

           Javno otvaranje ponuda će se održati u vijećnici Općine Perušić    dana: 31. kolovoza 2021. godine u 10:00  sati.

 

 • Pisana ponuda mora sadržavati:
 1. za fizičke osobe – ime, prezime, OIB, adresu i dokaz o državljanstvu (preslika osobne

iskaznice ili putovnice);

 1. za pravne osobe – naziv (tvrtku) trgovačkog društva, OIB, te ime, prezime i adresu ovlaštene

osobe za zastupanje trgovačkog društva, i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne stariji od 6 mjeseci;

 1. točnu oznaku nekretnine;
 2. iznos ponuđene cijene za nekretninu po m2 i u iznosu za ukupnu površinu čestice
 3. dokaz o uplaćenoj jamčevini;
 4. dokaz o prvenstvenom pravu ponuditelja ako to pravo postoji (za ponuditelja koji takvo pravo

ostvaruje – ugovor o zakupu, rješenje o nasljeđivanju, izvadak iz zemljišne knjige i sl.);

 1. izjavu ponuditelja da nema dugovanja prema Općini Perušić,
 2. podatak o broju žiro ili tekućeg računa za povrat uplaćene jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene
 3. izjavu ponuditelja da je upoznat s uvjetima natječaja i da iste prihvaća

 

– Jamčevina u visini od 10% od naznačene početne cijene nekretnine uplaćuje se na žiro-račun Općine Perušić, otvoren kod  PRIVREDNE BANKE ZAGREB,  broj računa:  HR1423400091832300004 s pozivom na broj:  5789 + OIB ponuditelja, Model: 68, uz naznaku: “Jamčevina za sudjelovanje u natječaju vezano uz prodaju zemljišta“ u opisu uplatnice.

 

– Pisane ponude za natječaj dostavljaju se preporučeno poštom ili predajom osobno u pisarnici Općine Perušić u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda/Prijava za javno nadmetanje-ne otvaraj“, i naznakom za koje zemljište se ponuda podnosi, na adresu: Općina Perušić, Trg popa Marka Mesića br. 2., 53 202 Perušić.

 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena koja ne smije biti niža od početne tržišne vrijednosti nekretnine iz ovog natječaja, to one ponude koja udovoljava svim uvjetima iz natječaja, i koja sadrži sve tražene podatke kao i potrebnu dokumentaciju te je pravovremeno dostavljena

 

-Ponude za koje Povjerenstvo utvrdi da su nepravodobne, neuredne ili nepotpune ili da ne udovoljavaju svim uvjetima natječaja, odbaciti će se.

Nepravovremene ponude neće se otvarati te će se neotvorene vratiti ponuditelju.

 

-O odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odlučuje Općinsko vijeće općine Perušić, o čemu će ponuditelji čije su ponude sudjelovale u odabiru biti pisano obaviješteni, i to najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o najpovoljnijoj ponudi odnosno najpovoljnijem ponuditelju.

Ugovor o kupoprodaji nekretnine s odabranim ponuditeljem zaključuje općinski načelnik  i to u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Kupoprodajna cijena će se isplatiti sukladno Odluci o uvjetima ,načinu i postupku gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Perušić objavljenoj u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije broj. 2/18 uplatom na žiro-račun Općine Perušić na jedan od sljedećih načina:

 

 • jednokratno najkasnije u roku od 15 dana od zaključenja ugovora
 • obročno prema obročnoj otplati koja će biti definirana Ugovorom o kupoprodaji između prodavatelja i kupca
 • mogućnost prijevremene otplate u kojem slučaju se neće obračunavati kamate na svaki obrok koji je plaćen unaprijed
 • ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme zakašnjenja

 

-Uplaćena jamčevina odabranog ponuditelja uračunava se u ponuđenu cijenu.

– Tabularna isprava za upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini u zemljišnim knjigama nadležnog suda, kupcu će se izdati nakon što Općini Perušić isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

– Nakon što se kupcu preda tabularna isprava za upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini u zemljišnim knjigama nadležnog suda, kupcu će se kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan posjed.

 

-Sve troškove proizašle iz ugovora o kupoprodaji nekretnine kao i porez na promet nekretnina snosi kupac u cijelosti.

-Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija ili ako ne potpiše ugovor u roku koji je predviđen odlukom o odabiru, smatrat  će se da je odustao od ponude, čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

-Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane kao najpovoljnije, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od okončanja javnog nadmetanja.

-Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 30 dana od isteka roka, Općina Perušić raskinuti će kupoprodajni ugovor i zadržati plaćenu jamčevinu.

 

-U slučaju da u javnom prikupljanju ponuda dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, a ispunjavaju sve uvjete javnog nadmetanja Povjerenstvo će te ponuditelje pozvati da najkasnije u roku od tri dana od primitka poziva dostave novu ponudu u kojoj će naznačiti cijenu višu od one istaknute u prvoj ponudi.

– Ako prethodno navedeni ponuditelji ne dostave novu ponudu s višom cijenom, smatra se da i nadalje ostaju kod cijene istaknute u prethodno dostavljenoj ponudi te će se najpovoljnijom ponudom smatrati ona koja je ranije zaprimljena.

– Ako prethodno navedeni ponuditelji dostave nove ponude, najpovoljnijim će se smatrati onaj ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. Ako i u ovim naknadno dostavljenim ponudama više ponuditelja ponudi istu cijenu, ti će se ponuditelji pozvati na  javno nadmetanje

 

 – Općina Perušić zadržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz natječaja kao i da poništi ovaj natječaj, odnosno ne izabere ni jednu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema ponuditeljima.

 

                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                       Ivica Turić,v.r.

PREUZMI DOKUMENT