IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE IX. IZMJENA I DOPUNA PPUO PERUŠIĆ