POPIS SUBJEKATA S KOJIM JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA