JAVNI POZIV OPĆINE PERUŠIĆ za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa ( COVID-19)

Obavijesti

  1. Predmet Javnog poziva je dodjela potpora temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa ( COVID-19).
  2. Korisnici financijskih sredstava na području Općine Perušić su:
  • ugostiteljski objekti svih skupina koji mogu ostvariti financijsku pomoć ovisno o broju zaposlenih

   

  – broj zaposlenih od 1 do 3                                                  2.000,00 kn

  – broj zaposlenih od 3 i više                                            4.000,00 kn

   

  Sredstva će se odobravati za mjesec prosinac 2020. godine i mjesec siječanj 2021. godine,  a namijenjena su za podmirenje troškova (zakup poslovnog prostora, režijski  troškovi, troškovi servisa opreme,komunalne naknade i poreza na potrošnju za 2020. godinu).

  1. Cjeloviti tekst Odluke i obrazac zahtjeva za prijavu dodjelu financijskih sredstava,kao i svi obrazci koji su prilog zahtjevu sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Općine Perušić.
  2. Sredstava iz Javnog poziva neće se dodjeljivati onim poslovnim subjektima koji su kršili odredbe Odluke o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja („ Narodne novine# broj 128/20).
  3. Rok za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava je:
  4. Za dodjelu financijskih sredstava za mjesec prosinac: do 15.01.2021.godine
  5. Za dodjelu financijskih sredstava za mjesec siječanj: do 15.02.2021. godine

   

  Uz vlastoručno potpisani zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  – Dokaz o registriranom sjedištu i obavljanju djelatnosti na području Općine Perušić;

  –  Dokaz da poslovni subjekt nije u stečaju ili postupku gašenja;

  -Dokaz da nije bilo otpuštanja zaposlenika od 27.listopada što se dokazuje popisom zaposlenika za listopad,studeni,prosinac, osim  u slučaju opravdanih smanjivanja zaposelnika ,npr. istek Ugovora o radu na određeno vrijeme što se dokazuje preslikom Ugovora o radu.

  -Evidenciju/popis zaposlenika ovjeren od strane Poslodavca i JOPPD obrazac za mjesece listopad,studeni i prosinac 2020. godine. JOPPD obrazac za prosinac treba  dostaviti nakon isplate plaće u siječnju 2021. godine,

  JOPPD se podnosi za sve djelatnike koji su navedeni u Evidenciji/popisu zaposlenika koja se podnosi kao prilog zahtjevu za dodjelu financijskih sredstava

  Podnositelj Zahtjeva dužan je kao prilog dostaviti račune i potvrdu o podmirenju troškova( zakup poslovnog prostora,režijski troškovi, troškovi servisa opreme , komunalna naknada i porez na potrošnju za 2020.godinu) u iznosu dodijeljenih financijskih sredstava.

  Potvrda o podmirenju režijskih troškova i troškova zakupa poslovnog prostora odnosi se na mjesece za koje su dodijeljena financijska sredstva.

  Zakup poslovnog prostora dokazuje se Ugovorom o zakupu i potvrdom o podmirenju  mjesečne zakupnine.

  Zahtjevi sa svim traženim prilozima kao i dokazi o namjenskom utrošku sredstava  ( računi)podnose se na e-mail Općine Perušić: opcina@perusic.hr

  Na e mail podnositelja zahtjeva biti će dostavljen odgovor ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za dodjelu financijske pomoći.

  Podnositelji zahtjeva dužni su do 31.siječnja dostaviti dokaz o podmirenju troškova za koje su im dodijeljena financijska  sredstva kako bi mogli podnijeti zahtjev za mjesec veljaču

                                                                 

                                                                Općinski načelnik

                                                                 Ivica Turić

 

 

KLASA: 372-03/20-01/31

URBROJ:  2125-08-3-21-2