IZVJEŠĆE SA JAVNE RASPRAVE (III. IZMJENE I DOPUNE DPU ZONE KONJSKO BRDO I S TIM POVEZANIH X. IZMJENA I DOPUNA PPUO PERUŠIĆ