PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM