POZIV za predlaganje Programa javnih potreba

Općina Perušić, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka.  32 Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 11/09), na temelju članka 57. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 23/07 i 73/08, Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („NN“ br. 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o tehničkoj kulturi („NN“ br. 76/93, 11/94 i 38/09, Zakona o ustanovama („NN“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 36/08, Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („NN“ br. 10/97 i 107/07) i Zakona o udrugama („NN“  br. 88/01,11/02, objavljuje

P    O    Z   I   V

za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, športa, kulture i tehničke kulture, udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Općine Perušić za 2012. godinu

I

Javne potrebe u području predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, kulture, tehničke kulture, udruga građana  i zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Perušić jesu djelatnost i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Perušić koje se programom utvrde kao javne potrebe.

U Program javnih potreba Općine Perušić za 2012. godinu u skladu sa zakonom uvrstit će se:

- u području predškolskog odgoja – sufinanciranje standarda pedagoškog odgoja, te opremanje ili adaptacija objekata dječjih vrtića,

-u području školstva – sufinanciranje standarda školskog odgoja i obrazovanja,

-u području športa- sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti športskih udruga, saveza i zajednica u športu na razini Općine Perušić koje su od interesa za Općinu Perušić i to za: poticanje i promicanje športova, očuvanja i poboljšanja postignute kvalitete športa posebice onog dijela koji će doprinijeti promidžbi  Općine Perušić, održavanja i izgradnje športskih objekata i terena, osiguravanje što većeg broja djece i mladeži u športu putem športskih udruga koje djeluju na području Općine, provedbi sustava treninga i natjecanja športskih udruga, provođenja dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
 
-u području kulture – redovita djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi  koje su od interesa za Općinu Perušić, kao i utvrđenih zakonom; izdavanje časopisa i listova u kulturi, organiziranje akcija  manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti; program filmske djelatnosti, zaštita filmske baštine i prezentacija filmske i video produkcije; održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije likovne i muzejsko
–galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva; akcije i manifestacije u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti; programi unapređenja knjižničarske i muzejsko-galerijske djelatnosti; programi međunarodne kulturne suradnje; multimedijski projekti koji promoviraju i prezentiraju Općinu Perušić u zemlji i inozemstvu; programi  poticanja  i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma; investicijsko održavanje i opremanje objekta od interesa Općine Perušić,

-u području tehničke kulture-sufinanciranje programskih djelatnosti udruga tehničke kulture koje su svojom djelatnošću od interesa za Općinu Perušić,

-u području udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi –redovita djelatnost udruga, zaštita i promicanje ljudskih prava, preventivni programi sprječavanja nasilja u školama, programi u području socijalne skrbi, poboljšanje kvalitete liječenja i življenja kronično oboljelih osoba i osoba sa invaliditetom, potpore djece i mladima, obrazovanje, područja demokratizacije i razvoja društva, unapređivanje kvalitete življenja, zaštite i očuvanja zdravlja, zaštite prevencije i zaštite okoliša.
 
II

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi na način da konkretno održavaju aktivnost i projekte koji predstavljaju interes za Općinu Perušić.

U obrazloženju prijedloga, predlagatelji će dostaviti kratki i detaljni opis programa, mjesto i vrijeme održavanja programa, financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigurava Općina Perušić.

Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

U obrazložene prijedloge predlagatelji će za svaki program obavezno dostaviti podatke na posebnoj  prijavnici koju mogu dobiti u Općini Perušić, Trg popa Marka Mesića br.2 ili na www.perusic.hr

Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenom području da dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva do 30.09.2011. godine, na adresu

OPĆINA PERUŠIĆ
Trg popa Marka Mesića 2
53 202 Perušić

Nepotpune, neobrazložene i financijskim planom nepotkrijepljene  prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava. Uz prijave potrebno je navesti i vremenski period ostvarivanja predloženih programa.

 
Klasa: 400-01/11-01/106
Urbroj: 2125-08-3-11-1


 
Pročelnik
Krešimir Kreković,dipl.ing.

 


Prijavnica za financiranje Programa javnih potreba
Za 2012.godinu

 

Izvršitelj programa (korisnika sredstava)


 Broj pošte


Mjesto


Ulica
 

Telefon


 E-mail


Internet adresa


 Žiro-račun


OIB


Registarski broj organizacije civilnoga društva u odgovarajućem registru
(Registru udruga Republike Hrvatske, Registru zaklada i sl:

 
Broj u Registru neprofitnih organizacija (RNO-broj):

 
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje organizacije civilnog društva:

 
Ime i prezime voditelja projekta ili programa

 
NAZIV PROGRAMA :

 KRATAK OPIS PROGRAMA – sadržava osnovnu koncepciju aktivnosti i ciljeve:

 

 
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA – aktivnost / programa :

 

 

 Transparentna javna nabavaPP GrabovačaGalerija slikatz perusicDokumenti
  Poziv za predlaganje Programa javnih potreba 2016
  21.08.2015. 12:06:10

  Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, športa, kulture i tehničke kulture, udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Općine Perušić za 2016. godinu.

  Dokument možete preuzeti ovdje...

   

  Opširnije...
  Prijava za dodjelu kompostera
  23.07.2015. 12:00:03
  Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Općina Perušić ima obvezu prikupljanja, odlaganja i zbrinjavanja biorazgradivog otpada, tj. smanjenju udjela biorazgradivog otpada u ukupnoj masi otpada koji se odlaže na odlagalištima. Sukladno navedenom Općina Perušić poziva sve zainteresirane stanovnike sa područja Općine Perušić da se prijave (iskažu interes) za dodjelu „kompostera“ (posuda za neškodljivo odlaganje biorazgradivog otpada), kako bi se odredio točan broj istih za dodjelu.


  Opširnije...
  DHMZ - Toplinski val - preporuke za građane
  06.07.2015. 15:03:47
  U zadnjem desetljeću prisutan je trend porasta temperature u ljetnom razdoblju, što utječe na zdravstveno stanje stanovništva. U Europi je zabilježen porast smrtnosti povezan s velikim vrućinama, dok procjene za Europu ukazuju na vjerojatnost povećanja zdravstvenih rizika zbog toplinskih valova koji uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice. Kako pravovremene preventivne mjere mogu umanjiti broj umrlih od toplinskih valova, donosimo vam preporuke za zaštitu od velikih vrućina. 


  Opširnije...