POZIV za predlaganje Programa javnih potreba

Općina Perušić, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka.  32 Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 11/09), na temelju članka 57. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 23/07 i 73/08, Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („NN“ br. 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o tehničkoj kulturi („NN“ br. 76/93, 11/94 i 38/09, Zakona o ustanovama („NN“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 36/08, Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („NN“ br. 10/97 i 107/07) i Zakona o udrugama („NN“  br. 88/01,11/02, objavljuje

P    O    Z   I   V

za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, športa, kulture i tehničke kulture, udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Općine Perušić za 2012. godinu

I

Javne potrebe u području predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, kulture, tehničke kulture, udruga građana  i zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Perušić jesu djelatnost i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Perušić koje se programom utvrde kao javne potrebe.

U Program javnih potreba Općine Perušić za 2012. godinu u skladu sa zakonom uvrstit će se:

- u području predškolskog odgoja – sufinanciranje standarda pedagoškog odgoja, te opremanje ili adaptacija objekata dječjih vrtića,

-u području školstva – sufinanciranje standarda školskog odgoja i obrazovanja,

-u području športa- sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti športskih udruga, saveza i zajednica u športu na razini Općine Perušić koje su od interesa za Općinu Perušić i to za: poticanje i promicanje športova, očuvanja i poboljšanja postignute kvalitete športa posebice onog dijela koji će doprinijeti promidžbi  Općine Perušić, održavanja i izgradnje športskih objekata i terena, osiguravanje što većeg broja djece i mladeži u športu putem športskih udruga koje djeluju na području Općine, provedbi sustava treninga i natjecanja športskih udruga, provođenja dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
 
-u području kulture – redovita djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi  koje su od interesa za Općinu Perušić, kao i utvrđenih zakonom; izdavanje časopisa i listova u kulturi, organiziranje akcija  manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti; program filmske djelatnosti, zaštita filmske baštine i prezentacija filmske i video produkcije; održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije likovne i muzejsko
–galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva; akcije i manifestacije u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti; programi unapređenja knjižničarske i muzejsko-galerijske djelatnosti; programi međunarodne kulturne suradnje; multimedijski projekti koji promoviraju i prezentiraju Općinu Perušić u zemlji i inozemstvu; programi  poticanja  i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma; investicijsko održavanje i opremanje objekta od interesa Općine Perušić,

-u području tehničke kulture-sufinanciranje programskih djelatnosti udruga tehničke kulture koje su svojom djelatnošću od interesa za Općinu Perušić,

-u području udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi –redovita djelatnost udruga, zaštita i promicanje ljudskih prava, preventivni programi sprječavanja nasilja u školama, programi u području socijalne skrbi, poboljšanje kvalitete liječenja i življenja kronično oboljelih osoba i osoba sa invaliditetom, potpore djece i mladima, obrazovanje, područja demokratizacije i razvoja društva, unapređivanje kvalitete življenja, zaštite i očuvanja zdravlja, zaštite prevencije i zaštite okoliša.
 
II

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi na način da konkretno održavaju aktivnost i projekte koji predstavljaju interes za Općinu Perušić.

U obrazloženju prijedloga, predlagatelji će dostaviti kratki i detaljni opis programa, mjesto i vrijeme održavanja programa, financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigurava Općina Perušić.

Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

U obrazložene prijedloge predlagatelji će za svaki program obavezno dostaviti podatke na posebnoj  prijavnici koju mogu dobiti u Općini Perušić, Trg popa Marka Mesića br.2 ili na www.perusic.hr

Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenom području da dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva do 30.09.2011. godine, na adresu

OPĆINA PERUŠIĆ
Trg popa Marka Mesića 2
53 202 Perušić

Nepotpune, neobrazložene i financijskim planom nepotkrijepljene  prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava. Uz prijave potrebno je navesti i vremenski period ostvarivanja predloženih programa.

 
Klasa: 400-01/11-01/106
Urbroj: 2125-08-3-11-1


 
Pročelnik
Krešimir Kreković,dipl.ing.

 


Prijavnica za financiranje Programa javnih potreba
Za 2012.godinu

 

Izvršitelj programa (korisnika sredstava)


 Broj pošte


Mjesto


Ulica
 

Telefon


 E-mail


Internet adresa


 Žiro-račun


OIB


Registarski broj organizacije civilnoga društva u odgovarajućem registru
(Registru udruga Republike Hrvatske, Registru zaklada i sl:

 
Broj u Registru neprofitnih organizacija (RNO-broj):

 
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje organizacije civilnog društva:

 
Ime i prezime voditelja projekta ili programa

 
NAZIV PROGRAMA :

 KRATAK OPIS PROGRAMA – sadržava osnovnu koncepciju aktivnosti i ciljeve:

 

 
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA – aktivnost / programa :

 

 

 Transparentna javna nabavaPP GrabovačaGalerija slikatz perusicDokumenti
  OBAVIJEST STANOVNICIMA OPĆINE PERUŠIĆ
  10.11.2015. 10:37:49
  Molimo stanovnike Općine Perušić da svoje primjedbe ili prijedloge u vezi Programa ukupnog razvoja Općine Perušić dostave u Općinu Perušić do dana 18. studenoga 2015. godine.  Opširnije...
  Izložba Kristiana Krekovića u knjižnici
  23.09.2015. 10:53:56
  Narodna knjižnica Općine Perušić postala je vlasnik 33 ulja na platnu, autora Kristiana Krekovića. Svečano otvorenje izložbe bilo je 14. rujna 2015 .g. kojem su prisustvovali gospođa Eva Brunović iz Ministarstva kulture, gospodin Darko Ivić, autor postave iz Hrvatskog restauratorskog saveza, gospodin Marin Knezović ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, gospođa Vesnu Bunčić, ravnateljica Muzeja Lika.  


  Opširnije...
  Obavijest
  21.09.2015. 10:24:00
  Obavijest o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika.

  Dokument preuzmite ovdje...

  Opširnije...