POZIV za predlaganje Programa javnih potreba

Općina Perušić, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka.  32 Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 11/09), na temelju članka 57. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 23/07 i 73/08, Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („NN“ br. 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o tehničkoj kulturi („NN“ br. 76/93, 11/94 i 38/09, Zakona o ustanovama („NN“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 36/08, Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („NN“ br. 10/97 i 107/07) i Zakona o udrugama („NN“  br. 88/01,11/02, objavljuje

P    O    Z   I   V

za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i naobrazbe, školstva, športa, kulture i tehničke kulture, udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Općine Perušić za 2012. godinu

I

Javne potrebe u području predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, kulture, tehničke kulture, udruga građana  i zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Perušić jesu djelatnost i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Perušić koje se programom utvrde kao javne potrebe.

U Program javnih potreba Općine Perušić za 2012. godinu u skladu sa zakonom uvrstit će se:

- u području predškolskog odgoja – sufinanciranje standarda pedagoškog odgoja, te opremanje ili adaptacija objekata dječjih vrtića,

-u području školstva – sufinanciranje standarda školskog odgoja i obrazovanja,

-u području športa- sufinanciranje Zakonom propisanih programskih djelatnosti športskih udruga, saveza i zajednica u športu na razini Općine Perušić koje su od interesa za Općinu Perušić i to za: poticanje i promicanje športova, očuvanja i poboljšanja postignute kvalitete športa posebice onog dijela koji će doprinijeti promidžbi  Općine Perušić, održavanja i izgradnje športskih objekata i terena, osiguravanje što većeg broja djece i mladeži u športu putem športskih udruga koje djeluju na području Općine, provedbi sustava treninga i natjecanja športskih udruga, provođenja dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
 
-u području kulture – redovita djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi  koje su od interesa za Općinu Perušić, kao i utvrđenih zakonom; izdavanje časopisa i listova u kulturi, organiziranje akcija  manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti; program filmske djelatnosti, zaštita filmske baštine i prezentacija filmske i video produkcije; održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije likovne i muzejsko
–galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva; akcije i manifestacije u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti; programi unapređenja knjižničarske i muzejsko-galerijske djelatnosti; programi međunarodne kulturne suradnje; multimedijski projekti koji promoviraju i prezentiraju Općinu Perušić u zemlji i inozemstvu; programi  poticanja  i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma; investicijsko održavanje i opremanje objekta od interesa Općine Perušić,

-u području tehničke kulture-sufinanciranje programskih djelatnosti udruga tehničke kulture koje su svojom djelatnošću od interesa za Općinu Perušić,

-u području udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi –redovita djelatnost udruga, zaštita i promicanje ljudskih prava, preventivni programi sprječavanja nasilja u školama, programi u području socijalne skrbi, poboljšanje kvalitete liječenja i življenja kronično oboljelih osoba i osoba sa invaliditetom, potpore djece i mladima, obrazovanje, područja demokratizacije i razvoja društva, unapređivanje kvalitete življenja, zaštite i očuvanja zdravlja, zaštite prevencije i zaštite okoliša.
 
II

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi na način da konkretno održavaju aktivnost i projekte koji predstavljaju interes za Općinu Perušić.

U obrazloženju prijedloga, predlagatelji će dostaviti kratki i detaljni opis programa, mjesto i vrijeme održavanja programa, financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa, u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlažu da ih osigurava Općina Perušić.

Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

U obrazložene prijedloge predlagatelji će za svaki program obavezno dostaviti podatke na posebnoj  prijavnici koju mogu dobiti u Općini Perušić, Trg popa Marka Mesića br.2 ili na www.perusic.hr

Pozivaju se sve ustanove, udruge i druge organizacije u navedenom području da dostave prijedloge programa pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva do 30.09.2011. godine, na adresu

OPĆINA PERUŠIĆ
Trg popa Marka Mesića 2
53 202 Perušić

Nepotpune, neobrazložene i financijskim planom nepotkrijepljene  prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava. Uz prijave potrebno je navesti i vremenski period ostvarivanja predloženih programa.

 
Klasa: 400-01/11-01/106
Urbroj: 2125-08-3-11-1


 
Pročelnik
Krešimir Kreković,dipl.ing.

 


Prijavnica za financiranje Programa javnih potreba
Za 2012.godinu

 

Izvršitelj programa (korisnika sredstava)


 Broj pošte


Mjesto


Ulica
 

Telefon


 E-mail


Internet adresa


 Žiro-račun


OIB


Registarski broj organizacije civilnoga društva u odgovarajućem registru
(Registru udruga Republike Hrvatske, Registru zaklada i sl:

 
Broj u Registru neprofitnih organizacija (RNO-broj):

 
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje organizacije civilnog društva:

 
Ime i prezime voditelja projekta ili programa

 
NAZIV PROGRAMA :

 KRATAK OPIS PROGRAMA – sadržava osnovnu koncepciju aktivnosti i ciljeve:

 

 
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA – aktivnost / programa :

 

 

 Transparentna javna nabavaGospodarenje otpadomPP GrabovačaGalerija slikatz perusicDokumenti
savjetovanjeProracun
  OBAVIJEST VEZANA UZ PRIJEDLOG VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PERUŠIĆ
  25.05.2016. 10:20:56
  JAVNA RASPRAVA - VI. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE PERUŠIĆ
  24.05.2016. 14:38:16
  Postanite dio integralnog razvoja Like kao VODITELJ KLASTERA
  13.05.2016. 01:32:39