Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Komunalni redar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( „ Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja za prijam u radni odnos komunalnog redara na neodređeno vrijeme dana 12.02.2019.godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
( PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)

U Narodnim novinama 12/2019 od 01.02.2019. objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel za potrebe Općine Perušić na radno mjesto komunalni redar ( 1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koje ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.
Pisano testiranje će se održati 19.02.2019. godine u vijećnici Općine Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić sa početkom u 10:30 sati, a obuhvaća sljedeća područja
1) Opći dio:
Ustav Republike Hrvatske(„Narodne novine“ broj 59/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14
Zakon o općem upravnom postupku NN 47/09

2) Posebni dio:
Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18
Zakon o zaštiti životinja NN 102/17
Odluka o komunalnom redu Općine Perušić

3) Znanje stranog jezika

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, kojom se dokazuje identitet kandidata na testiranju.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge kojI kandidata eventualno spriječe da pisanom testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, bit će podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja, a vrijeme testiranja iznosi 60 minuta
Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
-koristiti se bilo kakvom literaturom
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
-napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
Intervju će se održati dana 20.02.2019. godine s time da kandidat može pristupiti intervjuu ako je ostvario najmanje 50% bodoba na pisanom testiranju.
Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos

KLASA: 112-01/19-01/03
URBROJ: 2125-08-3-19-4