JAVNA RASPRAVA o prijedlogu III. izmjena i dopuna DPU zone Konjsko Brdo i s tim povezanih X. izmjena i dopuna PPUO Perušić

Obavijesti

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Perušić (KLASA: 350-01/21-01/07, URBROJ: 2125-08-3-21-1 od dana 27. siječnja 2021.) Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu III. izmjena i dopuna DPU zone Konjsko Brdo

i s tim povezanih X. izmjena i dopuna PPUO Perušić

 

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna DPU zone Konjsko Brdo i s tim povezanih X. izmjena i dopuna PPUO Perušić (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
 2. Početak javnog uvida je 3.2.2021. godine, a završetak 11.2.2021. godine.
 3. Javni uvid u Prijedlog Plana, moguć je u vijećnici Općine Perušić, Perušić, Trg popa Marka Mesića br. 2, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
 4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 5.2.2021. godine u vijećnici Općine Perušić, Perušić, Trg popa Marka Mesića br. 2, s početkom u 11:00 sati.
 5. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Perušić.
 6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
 7. upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
 8. uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Perušić, Jedinstveni upravni odjel Općine Perušić, Trg popa Marka Mesića br. 2, 53202 Perušić i to zaključno s 11.2.2021. godine.
 9. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 11.2.2021. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
 10. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
 11. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Perušić, Trg popa Marka Mesića br. 2, 53202 Perušić, na broj telefona 053/679-188 ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu opcina@perusic.hr.

 

 

                                                                                                          PROČELNICA PO OVLAŠTENJU

                                                                                               Nada Marijanović, mag.ing.silv.

DOKUMENTACIJA