DNEVNI RED – OPĆINSKO VIJEĆE – 9.12.2021.

Obavijesti

Pozivam Vas na VII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Perušić koja će se održati dana 9. prosinca 2021. godine u vijećnici Općine Perušić s početkom u  10:30 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i   r e d

Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika sa   sjednice Općinskog vijeća Općine Perušić
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Perušić za 2021. godinu
 3. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić u 2021. godini
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić u 2021. godini
 5. Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja komunalnom infrastrukturom u Općini Perušić
 6. Prijedlog Proračuna Općine Perušić za 2022. godinu
 7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Perušić za 2022. godinu
 8. Prijedlog Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić u 2022. godini
 9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Perušić u 2022. godini
 10. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
 11. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
 12. Prijedlog Odluke o porezima Općine Perušić
 13. Prijedlog Programa javnih potreba Općine Perušić za 2022. godinu
 14. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Perušić
 15. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u 2022. godini
 16. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Perušić
 17. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju kčbr. 4953/1, 4953/2, 4953/3, 4953/4, 4953/5, 4953/6 k.o. Perušić
 18. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Perušić
 19. Prijedlog Odluke o stavljanju groblja u Mlakvi izvan uporabe
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode „Pećinski park Grabovača“
 21. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Perušić za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
 22. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 23. Prijedlog Odluke o osnivanju općinskog povjerentva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 24. Ostalo

 

Molimo Vas da na sjednici obvezno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da nas nazovete na telefon broj 053 679 188.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                      Milorad Vidmar